Sökning: "gasverk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet gasverk.

 1. 1. Upptag av polycykliska aromatiska kolväten från olika kontaminerade jordar i daggmask (Eisenia Fetida)

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Louise Axdorff; [2017]
  Nyckelord :Polycykliska aromatiska kolväten; PAH; jord; Eisenia Fetida; biotillgänglighet; daggmask;

  Sammanfattning : Många antropogena ämnen är toxiska och har lång halveringstid och återfinns därför lång tid efter att de hamnat i miljön. Ett exempel är polycykliska aromatiska kolväten (PAH), som bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material och som kan förekomma i höga halter vid före detta gasverk och gamla träimpregneringsplatser där kreosotimpregnering förekommit. LÄS MER

 2. 2. Effective methods for prediction and visualization of contaminated soil volumes in 3D with GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sofia Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Kriging; geostatistics; GIS; 3D interpolation; 3D volumes; remediation; soil contamination; Geomatics; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geographical Information Systems (GISs) have shown to be of great help in the work at contaminated sites. Today there is an increase in the development of 3D modeling in many fields. However, to combine the advantage working with spatial data in a GIS and 3D modeling for subsurface soil data is limited. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av bensenförorening i grundvatten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm : JB- sondering, installation av grundvattenrör samt provtagning med passiv diffusionsprovtagare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Emma Graaf; [2015]
  Nyckelord :groundwater flow grundvattenflöde; passive diffusion sampling; environmental assessment; installation of groundwater monitoring wells; soil-rock penetration test; benzene; gas works; groundwater; Contaminated soil; passiv diffusionsprovtagning; miljöprovtagning; grundvattenrörinstallation; JB-sondering; bensen; gasverk; förorenad mark; grundvatten; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Norra Djurgårdsstaden is an urban area in northeastern Stockholm and has been soil remediated down to the water table. The contamination in the area includes polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), cyanide, heavy metals and BTEX. LÄS MER

 4. 4. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gustafsson; Hilda Franklin; [2014]
  Nyckelord :tillfällig; temporär; landskapsarkitektur; installation; Norrköping; Östra Saltängen; Inre hamnen; gasverk;

  Sammanfattning : Städer är i ständig förändring och övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle medför en omstrukturering av stadens ytor. Postindustriella landskap uppstår centralt i städerna och med den urbanisering som sker idag tas de ofta i anspråk med syftet att skapa nya attraktiva stadsdelar. LÄS MER

 5. 5. Inventering och bedömning av förorenade områden inom division Energi, Tekniska Verken i Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Karin Larsson; [2013]
  Nyckelord :miljöskuld; förorenad mark;

  Sammanfattning : This thesis was commissioned by Tekniska verken, Energy Division with the overall aim to investigate the concept of environmental debt and what it means for a business. Furthermore, a sustainable risk and responsibility investigation shall be carried out on the concerned areas. LÄS MER