Sökning: "gatuvåld"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet gatuvåld.

 1. 1. Gatuvåldet i nordöstra Göteborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tova Thorén; Isabel Tolsheden; [2019]
  Nyckelord :brottsprevention; brottsutveckling; gatuvåld; gängkriminalitet; särskilt utsatta områden; våld i offentlig miljö; våldsbrottsutveckling; kriminologi; crime prevention; crime development; development of violent crimes; especially vulnerable areas; gang crime; public crime; criminology;

  Sammanfattning : Våldsbrottsutvecklingen har varit en central fråga i den offentliga debatten de senaste åren och LPO Storgöteborg Nordost har skildrats som ett av Sveriges mest brottsutsatta områden. Polisen i nordöstra Göteborg har på senare år intensifierat det proaktiva arbetet med bland annat utökad hot spot-patrullering och implementering av kameraövervakning. LÄS MER

 2. 2. Det är någonting som finns med en hela livet. En kvalitativ studie om utsatthet för gatuvåld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Brottsofferstöd; Copingstrategier; Polisens bemötande; Psykisk ohälsa; Sekundär viktimisering; Viktimologi; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma person och att utsättas för gatuvåld som ung kan leda till både kortvarig och långvarig psykisk påverkan inom en rad olika problemområden. Syfte: Att undersöka vuxna individers upplevelse och uppfattning av att ha blivit utsatt för gatuvåld som ung, med fokus på rättsväsendet, brottsofferstöd, psykisk ohälsa, kriminalitet, bearbetning och behov. LÄS MER

 3. 3. Våldets olika ansikten : En gärningsanalys av våldsbrott utifrån gärningsmannens relation till offret

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :D. Wenander; [2013]
  Nyckelord :instrumentellt våld; reaktivt våld; misshandel; partnervåld; gatuvåld; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Violent crime can traditionally be classified as a reactive or an instrumental aggression. A reactive aggression is often characterized by some sort of provocation by the victim and the act is impulsive and the offender reacts by harming the victim. LÄS MER

 4. 4. ”Lite ska man ju tåla” : En observationsstudie om män och offerskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Jenny Nyberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella pilotundersökning var att få en djupare förståelse för mäns syn på offerskap genom att studera hur män framställer sig själva som offer för våld och om detta kan förklaras utifrån brottsofferteorier. För att studera detta har jag formulerat följande frågeställning: Hur framställer sig män som blivit utsatta för misshandel som offer i rätten? För att besvara frågeställningen valde jag att använda mig av en kvalitativ metod som bygger på observationer och detta grundar sig i en hos mig konstruktivistisk syn på hur kunskap produceras. LÄS MER

 5. 5. Unga mäns levda erfarenheter av att ha blivit utsatta för gatuvåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ewa Dahlquist; [2009]
  Nyckelord :victims of crime; interpersonal violence; reactions; recieve; suffering; nondomestic;

  Sammanfattning : Forskning om brottsoffer är i Sverige en relativt ny disciplin. Statistik från Brottsförebyggande Rådet visar en kontinuerlig ökning av misshandelsbrott sedan 1975, framför allt en ökning av våldets grovhet och feghet. Den största offergruppen utgörs av män. LÄS MER