Sökning: "gemensam framtid"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden gemensam framtid.

 1. 1. Cirkulär Ekonomi- Nyckeln till en bättre framtid : En kvalitativ multi fallstudie om hur institutionella faktorer påverkar implementering av cirkulära affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Melhag; Stina Östgren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord:                                  Cirkulär ekonomi, Cirkulära affärsmodeller, Institutionella faktorer, Cirkulära strategier   Forskningsfrågor: Hur påverkas detaljhandelsföretag av institutionella faktorer vid implementering av cirkulära affärsmodeller?   Vad för strategier använder detaljhandelsföretag för att framgångsrikt implementera cirkulära affärsmodeller?   Syfte: Syftet med studien är att utforska hur institutionella faktorer påverkar implementeringen av cirkulära affärsmodeller och vad för cirkulära strategier som detaljhandelsföretag använder. Detta för att få förståelse för dess samband och bakomliggande faktorer som driver företag till cirkulär omställning. LÄS MER

 2. 2. “Vi försöker lappa ihop något som är så trasigt” : socialsekreterares upplevelse av arbetet med unga kriminella med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Tilde Davidsson; Selma Sköld; [2023]
  Nyckelord :social work; social service workers; juveniles; intellectual disability and criminality; socialt arbete; socialsekreterare; ungdomar; intellektuell funktionsnedsättning och kriminalitet;

  Sammanfattning : Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning [IF] som grupp lever i en mycket ojämlik situation i förhållande till andra grupper i samhället. Många ungdomar med IF lever i ett utanförskap och forskning visar att det finns en ökad risk för normbrytande beteende för gruppen. LÄS MER

 3. 3. Investing in a Greener Tomorrow : The Role of Sustainability Impact Assessment of Start-ups in Venture Capital Investment Processes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Steffen Pitz; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; Venture Capital; Sustainability Impact Assessment; Start-ups; Impact Investing; Hållbarhet; Riskkapital; konsekvensbedömning av hållbarhet; nystartade företag; Investeringar med påverkan;

  Sammanfattning : Investment decision-making processes within the Venture Capital (VC) industry are increasingly including sustainability impact aspects, particularly when investing in start-ups. However, the lack of a common understanding and standard for measuring sustainability presents a significant challenge. LÄS MER

 4. 4. Jag har fått ALS - Personers egna upplevelser av sjukdomens första år efter diagnos : En litteraturstudie baserad på patografier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Elias Engholm Ekman; Filip Holmqvist; [2023]
  Nyckelord :ALS; anpassning; första året; omvårdnad; patografier; personcentrerad vård och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS är en gemensam beteckning på ett flertal motorneuronlogiska sjukdomar. ALS kännetecknas av att nervceller eller motorneuron som styr skelettmuskulaturen i kroppen bryts ner, vilket leder till att musklerna i kroppen successivt förtvinar. LÄS MER

 5. 5. Anledningar till att förmedling av lamm är mindre förekommande i Sverige : en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101); SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Frida Hansson; Nelly Åxman; [2023]
  Nyckelord :Lamm; förmedling; vinterlamm; djurvälfärd; lönsamhet;

  Sammanfattning : Den svenska lammproduktionen är en liten del av den totala produktionen av lamm i EU och mindre besättningar dominerar branschen. Precis som i den internationella produktionen finns det olika uppfödningsstrategier. I detta arbete belyses strategin kring förmedling av lamm, som i Sverige är mindre vanligt. LÄS MER