Sökning: "gemensam vårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden gemensam vårdnad.

 1. 1. Gemensam vårdnad - mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap i socialtjänstens vårdnadsutredningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Lindqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :gemensam vårdnad; moderskap; faderskap; genus; familj;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om gemensam vårdnad fördes i utredningarna. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa? : en kritisk diskursanalys om hur tingsrätten resonerar kring uppgifter om pappans våld mot mamman i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Custody dispute; Custody of children; Child-custody; Case custody; Custody reform; Sole custody; Joint custody; Domestic violence; Violence against children; Court; Family law; Best interest of the child; Parental rights; Parental responsibility.; Vårdnadstvist; Barn som upplever våld; Gemensam vårdnad; Enskild vårdnad; Domstol; Familjerätt; Vårdnad om barn; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskurser konkurrerar om vad som är barns bästa och hur dessa styr tingsrättens beslut vid vårdnadstvister när det finns uppgifter om pappans våld mot mamma och eventuellt barn. Det empiriska materialet utgick ifrån 14 domar där det fanns uppgifter om pappans våld inom familjen. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga förutsättningar för ensam vårdnad av barn : en historisk utveckling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecca Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Ensam vårdnad; vårdnadstvister; historisk utvecklingen;

  Sammanfattning : Sedan början av 1900-talet har barnets rätt varit i fokus. Rätten till båda vårdnadshavarna har successivt stärkts och 1998 genomfördes en vårdnadsreform där gemensam vårdnad presumerades vara för barnets bästa. Den rättstradition som växte fram åren efter detta medförde en ökning av barn som stod under gemensam vårdnad. LÄS MER

 4. 4. Att avgöra tvisten, men inte lösa konflikten. Om domstolens bedömning i mål om vårdnad vid föräldrarnas samarbetssvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Liz Wennerberg; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; Barnrätt; Vårdnadstvist; Barnkonventionen; Samarbetssvårigheter; Umgängessabotage; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite great efforts by society to persuade parents to reach consensus solutions, the number of custody disputes is not decreasing. On the contrary, the number of custody cases leading to litigation in court has increased considerably. LÄS MER

 5. 5. Äktenskap + Gemensam vårdnad = Sant? En studie av föräldrars möjlighet att få ändring i vårdnaden inom ramen för ett bestående äktenskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Östergren; [2019-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I rättskällorna anges att bedömningen av en vårdnadsfråga ska utgå från vad som är bäst för barnet, men avgöranden från tings- och hovrätt visar att så inte alltid är fallet. I vart fall inte om barnets föräldrar är gifta. LÄS MER