Sökning: "gender line"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden gender line.

 1. 1. ”I’m a terrible housewife” : En samtalsanalytisk studie av hur par gör genus i interaktion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Svenander; [2022]
  Nyckelord :Pedagogy; Ethnometodology; Membership categorization analysis; Gender;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study was to study how partners in heterosexual relationship do gender in interaction. The study was guided by the research questions; In what ways is gender done in interaction?; What different norms become visible?; And, what interactional consequences does gender construction lead to? An ethnomethodological perspective was adopted in which the way people in everyday life creates a common understanding of the world is focused. LÄS MER

 2. 2. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 3. 3. Relativ ålder, relativ påverkan? : En kvantitativ studie baserad på CIVED-data, grundad i teorin om kumulativa för- och nackdelar, av sambandet mellan relativ ålder och svenska högstadieelevers benägenhet att bli aktiva demokratiska medborgare – för elevgruppen som helhet samt uppdelat efter kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Simon Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Relativ ålder; Kumulativa för- och nackdelar; Demokratifostran; Könsskillnader; Skolans kompensatoriska uppdrag;

  Sammanfattning : The purpose and aim of this study are to examine a hitherto poorly understood aspect of the influence of relative age in the school environment – the correlation between relative age and the students’ likelihood to become active participants in societies democratic processes. This correlation is also checked for gender-based differences. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 5. 5. Generation Z - en investering för framtiden? : En kvantitativ studie om påverkansfaktorerna för hållbarhet inom generation Z

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tilda Ljungwald; Oscar Persson Rasic; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; Hållbarhet; Investeringar; Påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Samhället står idag inför utmaningar kopplat till hållbarhet och hållbar utveckling. Samtidigt som individer förbättrar sin kunskap kring ämnet hållbarhet ökar pressen för företag att agera på ett mer hållbart vis i sin verksamhet. LÄS MER