Sökning: "gender medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 937 uppsatser innehållade orden gender medicine.

 1. 1. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Gender differences in Northern India's healthcare : Some health care workers’ experiences

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Stjernholm; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; Gender norms; Gender; Health care.;

  Sammanfattning : Background: A movement to improve women’s healthcare was started in 1885. Since then a lot of improvements have been made, but in order to provide all genders with equal healthcare, society has to pay more attention to gender disparity. LÄS MER

 3. 3. Witch hunts and the intersections of gender, age and class : A feminist analysis on the Western European witch hunts in the 16th and 17th century.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Bente de Koeijer; [2022]
  Nyckelord :gendered ageism; witch hunts; femicide; lookism; marxist feminism; women s history;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to elucidate the effects of gender, age, and class in witch hunts in the sixteenth and seventeenth century in Western Europe from a feminist perspective. It also aims to understand the perception of these witch hunts in our present society. It centers poor, old, women who were accused of witchcraft. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever ST läkare i allmänmedicin sin arbetsmiljö? : En kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Dögg Ágústsdóttir Hafberg; [2022]
  Nyckelord :work environment; physician; demand; control; social support; employer; primary care; arbetsmiljö; läkare; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsgivare; primärvård;

  Sammanfattning : Läkarens arbetsmiljö har satts alltmer i fokus de senaste åren. Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd modell beskriver hur kraven i arbetet, kontrollen eller inflytande som arbetstagare har över sitt arbete och det sociala stödet som ges på arbetsplatsen kan vara avgörande för upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Transmäns upplevelser av graviditet, förlossning och postpartumperioden samt av vårdmöten inom dessa områden : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Eklind; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Childbirth; experience; pregnancy; transmen; Förlossning; graviditet; transmän; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transman är en person född som kvinna juridiskt men som identifierar sig som man. Transmän ären specifik grupp med egna behov. Transmän upplever ofta könsdysfori som innebär ett obehag som uppstårnär den upplevda könsidentiteten inte överensstämmer med den biologiska könsidentiteten. LÄS MER