Sökning: "gender stereotypes"

Visar resultat 1 - 5 av 755 uppsatser innehållade orden gender stereotypes.

 1. 1. Sexy 16-Year-Old Baby-Eater: Gendered, Sexualized, and Racialized Discourses in Exalted, Second Edition

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Niels-Martin Ström Josefsen; [2021-11-26]
  Nyckelord :Roleplaying games; Exalted; feminist post-structural discourse analysis; representation; geek culture; race; gender; sexuality; Dungeons Dragons; discourses; White Wolf; misogyny; fantasy; genre subversion; social constructivism; media tropes; monstrous women; monstrous motherhood; infantilization; trans representation; sexualization; animalization;

  Sammanfattning : Previous research finds roleplaying games, as well as the wider spectrum of geek culture thatthey exist within, to be defined by discourses favoring a white, heterosexual, cis-maleviewpoint, drawing up and reproducing stereotypes and tropes that are inherently misogynist,homophobic, and racist. Heretofore, research into discourses of gender, sexuality, and race inroleplaying games has focused overwhelmingly on market leader Dungeons & Dragons (1971-ongoing), largely neglecting to scrutinize other well-established titles that may adhere to orbreak from the same tendencies. LÄS MER

 2. 2. FOOD COMMERCIALS AND GENDER. A Comparative Analysis of Gender-role Portrayal in Swedish and Japanese Food Commercials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2021-06-15]
  Nyckelord :japanska; SIK; gender; Sweden; advertising; cross-culture; cooking;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate Swedish gender role stereotypes in advertising by analysing 82 different Swedish video commercials of the product category food and cooking and then conducting a cross-cultural comparison of earlier data from Japanese commercials. The commercials are categorised based on the setting that it takes place in, and examples of appearing roles and gender portrayals are described. LÄS MER

 3. 3. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 4. 4. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Vem tar ordet? : En enkätstudie om hur gymnasieelever upplever sitt muntliga deltagande i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Anton Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Opportunity to speak; social studies; students; classroom discussion; gender patterns; Talutrymme; samhällskunskap; elever; klassrumsdiskussion; könsmönster;

  Sammanfattning : Det finns få studier som har undersökt gymnasielevers muntliga deltagande i ämnet samhällskunskap. Den här uppsatsens syfte är således att undersöka gymnasieelevers upplevelse av att svara på samhällskunskapslärares frågor. LÄS MER