Sökning: "genealogiskt perspektiv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden genealogiskt perspektiv.

 1. 1. "Livet måste levas framlänges men förstås baklänges" : en empirisk studie om lärares inställning till begreppen historiemedvetande samt genetiskt och genealogiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Roxanne Ahlenius; Catarina Färjh; [2013]
  Nyckelord :historiemedvetande; genetiskt perspektiv; genealogiskt perspektiv; Lpf94; Gy11; kronologi; tematiskt arbete;

  Sammanfattning : Som historielärare finns olika nyckelbegrepp som är centrala för ämnet historia. Tre av dessa kommer studeras i denna uppsats där syftet är att studera historiemedvetande samt de genetiska och genealogiska perspektiven i relation till lärares verklighet och de båda läroplanerna Lpf94 och Gy11. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på förändring och kontinuitet : Historielärobokens potential till orientering genom historiemedvetandet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Luwam Bede; [2012]
  Nyckelord :empowerment; Historiemedvetande; empowerment; egenmakt; narrativ kompetens; lärobok; Lpf94; Gy11; Ammert; aktörskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen placerar det historiedidaktiska begreppet historiemedvetande i det sociologiska studiet av aktörskap och undersöker om förändring och kontinuitet i ett urval av historieläroböcker beskrivs på ett sätt som har potential till att utveckla elevers historiemedvetande. Historiemedvetandets funktion är att orientera en i det praktiska livet och definieras i uppsatsen som en underförmåga till egenmakten, som definieras som uppfattningen om ens handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Energi i tiden : En undersökning kring hur människans energianvändning kan användas som en förklaringsfaktor i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kajsa Sahlén; Rikard Warvlin Andersson; [2007-08-07]
  Nyckelord :energi; historia; läroböcker; miljöhistoria;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur begreppet energi skulle kunna användas som en förklaringsfaktor i historieundervisningen. Undersökningen bygger på en textundersökning av tre av de mest använda historieläroböckerna för kursen Historia A på gymnasiet. LÄS MER