Sökning: "general kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden general kontrakt.

 1. 1. Avtalsrättsliga aspekter av smarta kontrakt - I vilken utsträckning kan smarta kontrakt automatisera avtals ingående?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Aleksandar Milic; [2020]
  Nyckelord :Juridik; Smarta Kontrakt; Avtal; Artificiell intelligens.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general principles of contract law has never been a barrier to parties entering into agreements electronically. Digitization has developed and given rise to new ways to streamline the processes for entering into agreements, e.g. the possibility, for parties to enter into agreements without the involvement of any legal representative. LÄS MER

 2. 2. Jäv utan konsekvenser? : - En komparativrättslig studie mellan svensk och finsk jävsreglering vid offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Rakhimova; Kettlin Jöesaar; [2020]
  Nyckelord :contracting authorities; public purchasing process; tender; contract; the principle of equality; conflict of interest; public procurement; principles of non-discrimination; transparency; principle of equal treatment; Upphandlande myndighet; offentlig upphandling; anbud; kontrakt; avtal; likabehandlingsprincipen; intressekonflikt; jäv; principen om icke-diskriminering; öppenhet;

  Sammanfattning : The study is mainly to reflect on how the two members of the European Union, Sweden and Finland has chosen to implement the directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of the European Union. To limit the study the focus has been to investigate the width of ‘conflict of interest’ as well as the width of ‘contracting authorities’. LÄS MER

 3. 3. Ju mer vi är tillsammans : En studie av planeringsdilemman och institutionella förutsättningar och förändringar i privat-offentliga partnerskap i svensk stadsutveckling

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Felix Antman Debels; [2019]
  Nyckelord :Public-private Partnership; Slakthusområdet; Swedish urban development; Dilemmas in planning; institutional theory; Slakthusområdet; avtalsplanering; Flemingsberg;

  Sammanfattning : Sweden is going through a period of urbanization that has led to a deficit of housing, office space and public buildings. The ability for municipalities’ to enact their urban development plans has at the same time been curtailed compared to 30 years ago. LÄS MER

 4. 4. Hur kan blockkedjeteknik hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot opportunism, jämfört med traditionella avtalslösningar? : En fallstudie om korruption i biståndsprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kent Klasson; Nicoline Lind; [2019]
  Nyckelord :Contractual processes; opportunistic behavior; aid; corruption; transaction costs; blockchain-based solutions; cryptocurrencies; smart contracts; tokens; Avtalsprocesser; opportunistiskt beteende; bistånd; korruption; transaktionskostnader; blockkedjebaserade lösningar; kryptovalutor; smarta kontrakt; tokens;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera huruvida korruption i biståndsprocesser bättre kan hanteras via de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens, jämfört med traditionellt biståndsgivande. Vidare ämnar studien applicera resultaten från fallstudien på generella avtalsprocesser exponerade mot opportunism, för att analysera huruvida de blockkedjebaserade lösningarna bättre kan hantera transaktionskostnader jämfört med traditionella avtalslösningar. LÄS MER

 5. 5. Combining Inlining and Contracting for Human Efficient Deductive Verification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Söderberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A function is functionally correct when it behaves according to a specification that describes its input-output behaviour. With deductive verification, it is possible to prove whether a function conforms to its specification or not. LÄS MER