Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 21 - 25 av 404 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 21. Filling the Void: Investigating the Impact of The Digital Society on Generation Z’s Relationships

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joana Gama Filho; Melanie Hopkins; [2018]
  Nyckelord :Critical Studies; Consumer Culture Studies; Postmodernism; Internet; Love; Interpersonal Relationships; Social Media; Dating Apps; Tinder; Digital Society; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to contribute to the knowledge about Generation Z in the consumer society context, through a critical investigation of the possible negative impacts of the internalization of the consumerist mentality within the digital capitalist society. This is relevant since such internalization could interfere with the capacity of individuals to maintain long-term relations and influences their overall wellbeing through the stimulation of anxiety, loneliness, sense of inadequacy, and fleeting actions, among others. LÄS MER

 2. 22. Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna av KL-trä och prefabricerade volymelement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Albin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Apartment; wood; module; cross-laminated; wind load; wind; dynamic response; construction; vibration; sway; Flerbostadshus; trä; modul; korslimmat; vindlast; dynamisk respons; konstruktion; svängningar; vibrationer;

  Sammanfattning : Efterfrågan på höga byggnader ökar i städerna och eftersom hållbarhet är ett viktigt ämne i samhället har intresset för och användandet av trä i höga byggnader ökat de senaste åren. Träbyggnaders flexibilitet och låga vikt gör att svängningar orsakade av horisontella dynamiska vindlaster i bruksgränstillståndet kan uppfattas som störande av personer som vistas i byggnaden och därav bli styrande för dimensioneringen av byggnaden. LÄS MER

 3. 23. Kan allmän plats tas i anspråk utan ersättning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emma Sjögren; Natali Durakoska; [2018]
  Nyckelord :113-förordnande; Allmän plats; Exploatörsbestämmelser; Detaljplan; Ersättning; Exploateringsavtal; Expropriation; Plan- och bygglagen; Värderingsmetod; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fram till 1 januari 2015 hade länsstyrelsen möjlighet att besluta om ”113-förordnande” enligt 6 kap. 5 § PBL. 113-förordnandet innebar att kommunen kunde ta mark i anspråk utan ersättning om det ansågs skäligt med hänsyn till den nytta som exploatören förväntades få av planens genomförande och till omständigheterna i övrigt. LÄS MER

 4. 24. Utveckling av monteringsbar Automationsstation : Produktrealisering av automatiseringsprocess inom byggindustrin

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Philip Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Automation; Automating inom byggindustrin; Gantry; Produktrealisering; Byggindustrin; Automatisera.;

  Sammanfattning : Automated processes in the construction industry are made today by prefabricating the building items and then transport it to the building site. Instead of producing the building items and transport them to the building site there is an idea of bringing the automated process to the construction site is, as it would generate huge profits by reducing unnecessary resource waste. LÄS MER

 5. 25. Optimal tjocklek av isoleringsmaterial i en energieffektiv byggnad : Minimering av primärenergianvändning, växthuspotential och kostnad ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :OLIVIA KRAKAU; VIKTOR LA TORRE RAPP; [2018]
  Nyckelord :LCA; passive housing; energy calculations; optimization; LCA; passivhus; isoleringsmaterial; energiberäkningar; optimering;

  Sammanfattning : I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för nära en femtedel av koldioxidutsläppen och en tredjedel av energianvändningen varav en stor del kommer från uppvärmning av byggnader. Ett tillvägagångssätt för att minska energibehovet i bostäder är genom krav på energieffektivitet. LÄS MER