Sökning: "generation Y"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade orden generation Y.

 1. 1. Generation Y intar arbetsmarknaden. En kvalitativ studie om hur ledare kan lyckas motivera och behålla generation Y på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Kvist; Josefine Kvist; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; generation Y; ledarskap; kundtjänst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 3. 3. Employer branding: A way to retain young employees : A qualitative study on how SMEs use employer branding in order to retain young employees in their organization and how it is perceived.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Theodor Krona; Emil Virbert Kronqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Gen Z; Gen Y; HR; Marketing; Organizational behaviour; Organizational culture; Employee retention;

  Sammanfattning : Problem background: The voluntary turnover of employees is increasing, the baby boomer generation is retiring and the remaining jobs are to be filled with the workforce left behind, a workforce that is smaller in size. These younger generations (generation Y and Z) have different values and attitudes towards work, and they tend to switch jobs more frequently. LÄS MER

 4. 4. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. LÄS MER

 5. 5. Mitt framtida arbetsliv : En hermeneutisk förståelse för generation Y:s syn på inre och yttre belöning och dess koppling till arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Matilda Gunnarsson; Maria Lindén; [2019]
  Nyckelord :generation Y; job satisfaction; work life; interpretation; hermeneutics; intrinsic rewards; extrinsic rewards; motivation; turnover; job change; generation Y; arbetstrivsel; arbetsliv; tolkning; hermeneutik; yttre belöning; inre belöning; motivation; personalomsättning; jobbyte;

  Sammanfattning : Det finns olika beskrivningar av hur generation Y beter sig på arbetsmarknaden varav en återkommande är att de ofta byter jobb. Det finns även tidigare forskning kring hur arbetstrivsel kan motverka personalomsättning och här nämns bland annat den inverkan som belöning kan ha. LÄS MER