Sökning: "generationer i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden generationer i förskolan.

 1. 1. En generationskomparativ studie om jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kajsa Stenke; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; socialkonstruktionistiskt perspektiv; essentialistiskt perspektiv; förskola; generation; kön; genus; samart; särart;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett generationsperspektiv synliggöra jämställdhet på förskolan genom att jämföra förskollärares föreställningar om kön och jämställdhetsarbete utifrån. Detta syfte besvaras genom tre frågeställningar; Hur beskriver förskollärare flickor och pojkar på förskolan? Hur beskriver förskollärare arbetet med jämställdhet på förskolan? och Vilka skillnader och likheter i förskollärares föreställningar om kön och kring jämställdhetsarbetet har noterats? Utifrån en kvalitativ metodansats har två förskollärare från olika generationer intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar om musikens förändrade roll - En jämförelsestudie av generationsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Sörensson; [2018]
  Nyckelord :Generation; Generationsindelning; Förskola; Mannheim; Musik;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där samhället under de senaste åren utvecklats otroligt snabbt. Digital utveckling och ett mångkulturellt samhälle har ändrat förskolans förutsättningar att använda musik i förskolan. Studien syftar till att undersöka på vilket sätt musiken roll har förändrats i förskolan. LÄS MER

 3. 3. ”En chef är ju allting” : -   en studie om förskollärares förväntningar på sina förskolechefer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Hjelte; Isabelle Karlsson Pallin; [2017]
  Nyckelord :Public management; public leadership; Örebro kommun; preschool managers; expectations; generations.; Offentligt chefskap; offentligt ledarskap; Örebro kommun; förskolechefer; förväntningar; generationer.;

  Sammanfattning : Due to a major generational renewal within the public sector, a large number of managers are anticipated to be recruited in the near future. Management in public sector is often separated from management in private sector, since public businesses has special demands to consider. LÄS MER

 4. 4. "Hur orkar du?" - En diskursanalys kring psykisk ohälsa och sjukskrivning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Larsson-Tung; Erica Ahlander; [2017]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; förskolan; förskollärare; psykisk ohälsa; sjukskrivning; stress; utbränd;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalys av några förskollärares berättelser av psykisk ohälsa, i såväl förskolans värld som i samhället. I uppsatsen undersöks diskursen om psykisk ohälsa och sjukskrivning som fenomen, samt diskursen kring stressade och sjukskrivna pedagoger. Dessa belyses utifrån ett socialt, samhälls- och tidsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Cityförskolan - En förskola i massivträ : Framtagning av konstruktion samt ekonomisk jämförelse

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Håkansson; Elin Frimodig; [2016]
  Nyckelord :massivträ; konstruktion; massivträkonstruktion;

  Sammanfattning : För att kommande generationer ska ha tillgång till jordens resurser krävs det att en hållbar utveckling eftersträvas. Ekologisk hållbarhet är en del av den hållbara utvecklingen och för att byggbranschen ska bidra till detta bör materialen väljas med omsorg utifrån dess miljöpåverkan. LÄS MER