Sökning: "generationer"

Visar resultat 1 - 5 av 721 uppsatser innehållade ordet generationer.

 1. 1. BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Moa Byström Börjesson; [2021-04-07]
  Nyckelord :förlossningsvård; organisationskultur; barnmorska; profession; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hurarbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck ochorganisationskultur.Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. Millennials köpbeteende och risktagande på aktiemarknaden : En mer våghalsig generation med annat tänk?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jens Rosendal; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Purchase Behavior; Buying Behavior; Stock-Market. Risk Preference; Decision-Making-Process; Information Search; Selection Criteria; Millennials; Köpbeteende; Aktiemarknaden; Riskpreferens; beslutsfattandeprocessen; informationssökning; urvalskriterier;

  Sammanfattning : Millennials har ett starkt avvikande köpbeteende på börsen jämfört med äldre generationer. De har högre riskbenägenhet och är benägna att ta betydligt större risker vid köp av aktier och fonder. Oväntade kursrörelser och en mer oberäknelig börs blir konsekvenser av Millennials oberäkneliga och nyckfulla beteende. LÄS MER

 3. 3. Växtbaserad glasstillverkning och dess hållbarhetspåverkan : En studie på det gotländska företaget Gute Glass

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Eveline Aspvik; Amanda Asker; [2021]
  Nyckelord :CO2; cost; Gute Glass; improvement work; plant-based ice cream; sustainable diets; sustainability impact; sustainable improvement; quality enhancement; water; CO2; förbättringsarbete; Gute glass; hållbara dieter; hållbarhetspåverkan; hållbar utveckling; kvalitetsutveckling; pris; vatten; växtbaserad glass;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts inom området för industriell teknik och tillhandahåller vidare förslag på en hållbar förbättring för ett svenskt företag som tillverkar glass, Gute Glass, beläget i Visby Gotland. Hållbarhetsutveckling utgör ett fundamentalt område och ligger vidare till grund för arbetet med att ta fram förbättringsförslaget för studien och företaget ifråga, i vilket hållbar utveckling är ett antaget globalt mål som alla länder ska arbeta för och som vidare kan definieras som ”Utveckling som möter nutidens behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina behov” (Gröndahl och Svanström, 2010, s. LÄS MER

 4. 4. Influencers, barnarbete och en likeandepublik : En kvantitativ enkätstudie om uppfattningen och inställningen bland svenskar gällandebetalda samarbeten på sociala medier där barn medverkar

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Axelsson; Karin Eriksson; Amadeus Jahnson; [2021]
  Nyckelord :Sponsored collaborations; social media; children; influencers; generations; Betalda samarbeten; sociala medier; barn; influencer; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur svenskar ser på att barnmedverkar i betalda samarbeten på sociala medier, där influencers får betalt av företag för attmarknadsföra produkter tillsammans med sina barn. Det är en kvantitativ undersökning somgenomfördes med enkäter som skickades ut till grupper utifrån generation, kön ochfamiljesituation. LÄS MER

 5. 5. Mat och identitet: En kvalitativ intervjustudie om mat och den kollektiva identiteten bland svensk- iranier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Ulrika Kjellström; [2021]
  Nyckelord :socialantropologi; mat; kollektiv identitet; Iran; diaspora; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan mat och skapandet av en kollektiv identitet för svensk-iranier i Sverige. Forskningsfrågorna kretsar kring vad den iranska matkulturen omfattar enligt informanterna, vad den har för betydelse för informanterna, om svensk-iranier känner samhörighet till följd av delad matkultur och om de anser att det är viktigt att föra vidare den iranska matkulturen till yngre generationer och icke- iranier. LÄS MER