Sökning: "generationsklyftor"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet generationsklyftor.

 1. 1. Hinder och möjligheter med programmering i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Blom; Alexander Gidlöf; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; programmering; digital kompetens; läroplan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka praktiserande lärares syn på den läroplansförändring som skedde höstterminen 2018, där programmering införs som ett centralt innehåll i ämnena matematik och teknik.För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med fem aktiva lärare i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Understanding the 'mess' in text messages : An analysis of humorous text message exchanges shared in social media platforms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Andersson; [2016]
  Nyckelord :misunderstanding; short message service SMS ; humor; social media; cross- platform sharing; Pinterest; missförstånd; textmeddelande SMS ; humor; sociala medier; Pinterest;

  Sammanfattning : The concept 'mess-understanding' has circulated in online media and is so prevalent that it is now included in the Urban Dictionary. The folk concept of mess-understandings is a pun for misunderstandings arising in an online media context. LÄS MER

 3. 3. Barn av sin tid och klass : En kvantitativ studie om generations- och klasstillhörighetens betydelse för vår nyhetskonsumtion

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Olsson; Stina Bergdal; [2015]
  Nyckelord :Generation; Klass; Nyhetskonsumtion; Medieanvändning; Generationsklyftor; Klassklyftor;

  Sammanfattning : Titel: Barn av sin tid och klass: En kvantitativ studie om generations- och klasstillhörighetens betydelse för vår nyhetskonsumtion   Författare: Stina Bergdal & Evelina Olsson   Kurs, termin och år: C-uppsats, HT-2014   Antal ord i uppsatsen: 18 949   Problemformulering och syfte: Syftet med studien är att analysera vilken betydelse klass och generation har för nyhetskonsumtion. Att undersöka betydelsen av dessa två strukturer är viktigt då vi trots dagens individsamhälle påverkas av vår omgivning när det gäller vår nyhetskonsumtion. LÄS MER

 4. 4. Samverkansavtal : ett instrument för god arbetsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anneli Lindberg; [2003]
  Nyckelord :rättssociologi; Sociology; Sociologi; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jag har valt att göra en empirisk fältstudie och att skriva om vilka olika redskap och instrument som finns att tillgå i arbetet mot en så god arbetsmiljö som möjligt inom den praktiska verksamheten inom arbetsmiljön i Västra Innerstadens stadsdelsområde i Malmö Kommun, inom Vård och Omsorg. Jag hämtar informationen med de olika instrumenten och åtgärderna från det lokala samverkansavtalet som i sin tur bygger på det centrala samverkansavtalet inom arbetsmiljöområdet där vilket avtalet fäster stor vikt vid den praktiska verksamheten i arbetsmiljön. LÄS MER