Sökning: "generationsmaktordning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet generationsmaktordning.

 1. 1. Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade : En studie om att undersöka och problematisera regler inom fritidshemmet utifrån generationsmaktordningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yosabeth Dymock; [2017]
  Nyckelord :recreation center; rules; pupil; educator; generation power structure; social construction; fritidshem; regler; elev; pedagog; generationsmaktordning; social konstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka och problematisera hur regler inverkar på den överordning pedagoger har i förhållande till elever utifrån generationsmaktordningen. Som grund för resultatet ligger kvalitativa observationer från tre fritidshem och kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från dessa. LÄS MER

 2. 2. Barnets rätt och vuxnas vilja : makt och mening på Rum för Barn

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

  Författare :Lisa Lewin; [2010]
  Nyckelord :barnkultur; barnets rättigheter; barndomsideologier; barndomssociologi; generationsmaktordning; kommunikation; konstruktivism; makt; meningsskapande;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i barndomssociologiska tankar undersöker följande etnografiskt inspirerade studie intentionen med och receptionen av Stockholms Kulturhus barnkulturverksamhet Rum för Barn. Genom att tillämpa Stuart Halls kommunikationsmodell för inkodande och avkodande av budskap på materialet, som består av intervjusamtal, observationer, styrdokument, information till besökarna samt en kvalitativ enkätstudie, diskuteras de barndomsideologier om barnet som blivande alternativt varande människa som förekommer i verksamheten samt de vuxna besökarnas tolkning av dessa. LÄS MER