Sökning: "generationsskifte"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet generationsskifte.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 2. 2. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Sammanfattning : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. LÄS MER

 3. 3. Generationsskifte som strategi i familjeföretag : Fallstudier om hur den yngre generationen upplever sin roll som efterträdare med fokus på familj, strategi och generationsskiften

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Dorine Melkie; Monica Samardzic; [2019]
  Nyckelord :family business; generational succession; strategy; generations; knowledge transfer; familjeföretag; generationsskifte; strategi; generationer; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att lyckas med ett generationsskifte i familjeföretag kräver många sammanfallande omständigheter för att bli optimalt. På grund av att familjeföretag utgör en unik organisationsform som bygger på samspel mellan familj och företagande, beskrivs omständigheterna vara av både formell och informell karaktär. LÄS MER

 4. 4. Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag - En analys av det senaste underlättandet för generationsskiften till närstående i ljuset av den historiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; generationsskiften; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generationsskiften i familjeägda företag är mycket viktiga för de inblandade parterna men kan vara problematiska. För att uppnå bästa möjliga utfall vid ett generationsskifte är det viktigt att planera i god tid. Familjeföretag är ofta fåmansföretag och generationsskiften av dessa företag omfattas av 3:12-reglerna. LÄS MER

 5. 5. Företagsvärdering i samband med generationsskifte

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oskar Jansson; [2019]
  Nyckelord :värdering; pris; värde; rättvisa; överlåtare; övertagare;

  Sammanfattning : Att göra ett generationsskifte på en lantbruksfastighet idag är inte helt enkelt eftersom det rör sig om stora summor pengar som är inblandade i dessa processer, samtidigt så har värdet på lantbruksfastigheter ökat kraftigt de senaste åren. Detta gör att det finns en stor latent skatteskuld som kan skapa problem för en övertagare att bedriva ett lönsamt företag på fastigheten. LÄS MER