Sökning: "genetic determination"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden genetic determination.

 1. 1. Purification, functional characterization and crystallization of the PerR peroxide sensor from Saccharopolyspora erythraea

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Strukturbiologi

  Författare :Grim Elison Kalman; [2019]
  Nyckelord :structural biology; cell culture; protein expression; genetic engineering; spectroscopy; X-ray crystallography; small angle X-ray scattering; SAXS; transcription factor; PerR; metal binding; antibiotics; Saccharopolyspora erythraea; S. erythraea; soil bacterium; actinobacteria; actinomycetes; oxidative stress; peroxide stress; structure determination; characterization; stabilization; peroxide sensor; iron sensor; manganese sensor; metalloprotein; metal ion homeostasis; metal ion; prokaryotic; strukturbiologi; cellodling; proteinuttryck; genteknik; spektroskopi; röntgenkristallografi; småvinkel-röntgenspridning; SAXS; transkriptionsfaktor; PerR; metallbindande; antibiotika; Saccharopolyspora erythraea; S. erythraea; jordartsbakterie; Aktinobakterier; Actinobacteria; Actinomycetes; oxidativ stress; peroxid stress; strukturbestämning; karaktärisering; stabilisering; peroxidsensor; järnsensor; mangansensor; metalljonshomeostas; metalljoner; prokaryot;

  Sammanfattning : This report summarizes the work on the cloning, expression, and purification of PerR, a metal sensing regulator from Saccharopolyspora erythraea and the subsequent characterization using small angle X-ray scattering and other biochemical methods. The report aims to provide an insight into prokaryotic metal homeostasis, provide a better understanding of how PerR works and provide valuable information for the continued work on the crystallization of PerR. LÄS MER

 2. 2. Presumtion eller adoption? - En queerteoretisk granskning av rättsligt föräldraskap efter assisterad befruktning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Assisterad befruktning; Insemination; Befruktning utanför kroppen; Rättsligt föräldraskap; Queerteori; Heteronormativitet; Homosexualitet; Samkönade par; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Assisterad befruktning är en möjlighet som erbjuds par och ensamstående för att komma tillrätta med ofrivillig barnlöshet. Assisterad befruktning kan genomföras antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen. LÄS MER

 3. 3. Validation of a colorimetric method for determination of fructosamine in plasma usingMindray BS-380

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; glycated serum protein; HbA1c; precision; glucose.;

  Sammanfattning : HbA1c and glucose are the most widely used indicators for glucose control, but they havesome disadvantages. Improving the diagnosis of diabetes is always ongoing, other markersare needed as a complement when standard measurements are not sufficient. One alternativeis analysis of fructosamine, which is commercially available and inexpensive. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmoderskap: Lagstiftaren som moralisk vägvisare - En utredning ur ett intresseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; Surrogatmoderskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks rättsläget i Sverige gällande surrogatmoderskap med det huvudsakliga syftet att granska hur surrogatarrangemangets centralt berörda intressen återspeglas i befintlig lagstiftning och SOU 2016:11. Surrogatmoderskap är en form av assisterad befruktning och innebär att en kvinna genomgår graviditet och förlossning med avsikten att sedan lämna ifrån sig barnet. LÄS MER

 5. 5. Genetic assessment of plant material for studies of the genetic causes to female biased sex ratios in Salix viminalis L.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Amela Kujović; [2016]
  Nyckelord :sex ratio; willows; dioecy; white seeds; homozygosity; inbreeding;

  Sammanfattning : Biased sex ratios are highly common among dioecious plants. Salix viminalis is a dioecious tree or a woody shrub that has an overall female biased sex ratio. LÄS MER