Sökning: "genetisk fader"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden genetisk fader.

 1. 1. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Rättsligt moderskap vid surrogatarrangemang - En analys ur ett barnrättsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Nilsson; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; surrogatmoderskap; surrogatarrangemang; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att med en rättsdogmatisk metod undersöka hur fastställande av rättsligt föräldraskap förhåller sig till gränsöverskridande surrogatarrangemang. Vidare syftar uppsatsen även till att undersöka om ett vägrande att erkänna en utländsk dom som strider mot mater est-regeln är förenlig med principen om barnets bästa. LÄS MER

 3. 3. Moderskapet och dess rättsverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Wiberg; [2009]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Moderskapet finns oftast inte reglerat i olika länders rättssystem. Varken Sverige, Finland eller Storbritannien har reglerat och definierat moderskapet i sina lagar. Denna uppsats ska därmed behandla det rättsliga moderskapet för att studera dess definitioner men även möjligheten att förändra ett moderskap i enlighet med svensk rätt. LÄS MER