Sökning: "genomlida"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet genomlida.

 1. 1. Är en oförutsedd samhällskris ett hot mot organisationskulturen eller en möjlighet till att stärka den? - en kvalitativ analys av organisationskulturen på ett företag och hur den påverkas till följd av distanserade förutsättningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sebastian Jakobsen; Mikaela Söderholm; Nicholas Nårevall; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsidentitet; intern kommunikation; pandemi; krishantering; distansarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks organisationskulturens påverkan av en samhällskris inom ett medelstort svenskt företag, som likt många andra, fått genomlida coronapandemin. När ett digitaliserat distansarbete hastigt införs, och när medarbetare inte längre arbetar tillsammans som ett kollektiv på plats, kan organisationskulturen komma att hamna i skymundan. LÄS MER

 2. 2. Strategier för att hantera Covid-19-relaterade lukt- och smakförändringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Eliana Antoniou; Maja Flodin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Strategier för att hantera Covid-19-relaterade lukt- och smakförändringar: En kvalitativ studie  Författare: Eliana Antoniou och Maja Flodin  SAMMANFATTNING Bakgrund: Efter att ha smittats av Covid-19 har många till följd av viruset drabbats av lukt- och smakförändringar. Dessa förändringar har beskrivits negativt påverka vardagslivet i flera avseenden. LÄS MER

 3. 3. I en ung flickas värld : Intersektionalitet och normer i Anne Franks dagbok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Sinha Ray; [2022]
  Nyckelord :Anne Franks dagbok; genren dagbok; intersektionalitet; normer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks intersektionalitet och normer i Anne Franks dagbok (2016). Syftet är att synliggöra hur de intersektionella kategorierna samverkar och förhåller sig till varandra, samt hur genren dagbok påverkade kategorierna och normer i dagboken. LÄS MER

 4. 4. Att genomlida cervixcancer : Kvinnors erfarenheter innan, under och efter diagnos.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jonna Mohlén; Linn Kristell; [2022]
  Nyckelord :Cervical cancer; lived experience; side effects; symptoms; quality of life; Biverkningar; cervixcancer; erfarenheter; livskvalitet; symtom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Och jag startade Moxie” : – En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av normbundna och normbrytande karaktärer i Jennifer Mathieus Moxie, med utgångspunkt i genus- och feministisk teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nellie Kullbor; [2022]
  Nyckelord :Manligt; Kvinnligt; Genusteori; Feministisk litteraturteori; ungdomsrevolution;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gestaltningen av normbundna och normbrytande karaktärer i Jennifer Mathieus roman Moxie (2021), och vidare hur hon använder de normbrytande beteendena för att porträttera en revolution mot skolledningen. Framtida syfte för den här uppsatsen är att kunna använda den, eller utgå från den i litteraturundervisning. LÄS MER