Sökning: "genomsyras"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade ordet genomsyras.

 1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 2. 2. Blurred Lines. En kritisk analys av våldtäktslagstiftningen samt dess tillämpling, med särskilt fokus på gränsdragningen mellan våldtäkt och oaktsam våldtäkt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniella Sundell; [2021-02-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Oaktsam våldtäkt; Rättssäkerhet; Likgiltighetsuppsåt; Grov oaktsamhet; Samtyckeslagen;

  Sammanfattning : Sedan 2018 ser lagstiftningen kring våldtäkt annorlunda ut jämfört med tidigare. Syftet med förändringarna var att åstadkomma ett mer tydligt och heltäckande straffrättsligt skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Detta skulle åstadkommas bl.a. LÄS MER

 3. 3. ”Huvudsaken är väl att man är en bra människa” : En kvalitativ textanalys av innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet i skönlitteratur för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Minolf; Fanny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; didaktiskt innehåll; lågstadiet; högläsning; skönlitteratur; kvalitativ textanalys; sex- och samlevnadsundervisning; könsmönster; könsidentitet; sexualitet; heteronormen; normativ; normavvikande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilket innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet som finns i skönlitteratur för årskurs 1–3, för att lågstadielärare potentiellt ska kunna använda böckerna i ett högläsningssyfte i sin sex- och samlevnadsundervisning. Studiens teoretiska utgångspunkter är den didaktiska frågan vad, heteronormen, könsmönster, könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. “Det är svårt att få till det där mellanmänskliga” : En kvalitativ studie om hur chefers ledarskap förändras och anpassas vid plötslig omställning till distans vid pandemins framfart.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelie Berglund; Amanda Strandell; [2021]
  Nyckelord :Effektivt ledarskap; distans; situationsanpassat ledarskap; virtuell kommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om samt hur chefer inom en medelstor kommun upplever att deras ledarskap har förändrats och anpassats, i och med en plötslig och icke- planerad omställning till distans. För att undersöka detta utfördes nio semistrukturerade intervjuer med enhetschefer samt avdelningschefer inom en medelstor kommun. LÄS MER

 5. 5. Work Life Balance ur ett chefsperspektiv : En kvalitativ fallstudie om chefers upplevelser om Work Life Balance i en kontext av Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :David Nilsson Aspengren; Hilding Herrström; [2021]
  Nyckelord :Work Life Balance; Manager-perspective; Experiences; HR; Covid-19; Work Life Balance; Chefsperspektiv; Upplevelser; HR; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett allt mer gränslöst arbetsliv breder ut sig över flera branscher på svensk arbetsmarknad. Organisationers flexibilitetsformer och flexibla arbetsätt, skapar nya utmaningar för en pressad organisatorisk nyckelgrupp, cheferna. LÄS MER