Sökning: "genrepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet genrepedagogik.

 1. 1. Språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever i undervisningen. En studie med ämneslärare och sva-lärare på högstadiet åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Thao Truong; [2021-03-08]
  Nyckelord :undervisning av nyanlända elever; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; kartläggning; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om nyanlända elevers språk- ochkunskapsutveckling i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka vadsva-lärare och ämneslärare upplever som viktigt och vilka faktorer som lärarnabetraktar som betydelsefulla för nyanlända elevers språk- och kunskapsutvecklingsamt skillnader och likheter ur deras perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande och differentierad undervisning : - ett stöd för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Magnusson; Stenflo anna; [2021]
  Nyckelord :differentierad undervisning; framgångsfaktorer; speciallärarrollen; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Magnusson, Eva och Stenflo, Anna (2021), Språkutvecklande och differentierad undervisning – ett stöd för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Taipuuko suomalainen oppikirja ruotsinsuomalaiseen äidinkielenopetukseen? : Sisällönanalyysi oppikirjasta ruotsalaisen peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa vasten tarkasteltuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Daniel Halonen; [2021]
  Nyckelord :First language; mother tongue instruction; textbook analysis; teaching materials; policy documents; course plan; curriculum; Äidinkieli; äidinkielenopetus; oppikirjatutkimus; opetusmateriaali; ohjausasiakirjat; kurssisuunnitelma; opetussuunnitelma; Modersmål; modersmålsundervisning; läroboksundersökning; läromedel; styrdokument; kursplan; läroplan;

  Sammanfattning : Tutkielman tavoitteena oli selvittää voiko Suomessa julkaistua oppikirjaa perustellusti käyttää ruotsalaisessa suomi äidinkielenä -opetuksessa, ruotsalaisen peruskoulun opetussuunnitelman äidin­kielen kurssisuunnitelman keskeisiä sisältöjä vasten tarkasteltuna, kun kirja on tarkoitettu alun perin käytettäväksi Suomessa ruotsinkielisten koulujen suomi toisena kotimaisena kielenä -oppiaineessa, äidinkielenomaisen suomen oppimäärässä. Tutkimuksen taustalla on Ruotsissa julkaistun suomen kielen oppimateriaalin, joka olisi suunnattu ruotsalaisen kurssisuunitelman ”suomi ensimmäisenä kielenä” oppiaineeseen, vähäisyys. LÄS MER

 4. 4. Genrepedagogikens användning och effekter : En systematisk litteraturstudie med fokus på årskurserna F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Persson; Jennie Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Genre-based pedagogy; scaffolding; systematic functionall grammar; teaching and learning cycle; the circle model; Cirkelmodellen; cykeln för undervisning och lärande; genrepedagogik; stöttning; systemisk funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ge en översikt över vad aktuell forskning kommit fram till om undervisning med genrepedagogik i årskurserna F–6. I studien besvaras följande tre frågeställningar: hur arbetar lärare med genrepedagogik, vilka elever undervisas med genrepedagogik och vilka effekter får genrepedagogik i undervisningen? Materialet till studien består av 12 empiriska studier, 4 svenska och 8 internationella. LÄS MER

 5. 5. "Det är inte coolt att skriva långa och bra texter" : Hur lärare arbetar med skrivförmågan och skillnader mellan pojkar och flickor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Klarqvist; [2021]
  Nyckelord :Writing skill; gender; elementary school; genre pedagogy; writing proficiency; Skrivförmåga; genus; grundskola; skrivundervisning; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur lärare arbetar med skrivförmågan i årskurs 4–6 och om de ser några skillnader inom skrivförmågan mellan pojkar och flickor samt hur de i så fall motverkar dessa skillnader. Nejman (2020) menar att skillnaderna i betyg mellan pojkar och flickor är ett av skolans största likvärdighetsproblem. LÄS MER