Sökning: "genrepedagogikens cirkelmodell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden genrepedagogikens cirkelmodell.

 1. 1. Genrepedagogikens användbarhet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tove Dahlberg; Eva Larsson; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodell; flerspråkiga elever; genre; genrepedagogik; styrdokument; svenska i lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är i första hand att besvara frågeställningen ” Vad säger forskning om genrepedagogikens användbarhet i klassrummet?”. Dessutom vill vi bidra till en ökad kunskap om genrepedagogiken och dess strukturerande arbetsmodell i de lägre årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i gymnasieskolan - två lärares upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Malmgren; [2015]
  Nyckelord :Genrepedagogik; scaffolding; språkinriktad undervisning; språk- och kunskapsutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : För många elever, särskilt bland dem med svenska som andraspråk och dem från studieovana hem, är gapet stort mellan det språk de använder till vardags och det abstrakta, ämnesspecifika språk de möter i skolan. Språkets svårighetsgrad ökar dessutom ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. LÄS MER

 3. 3. Ett sätt att arbeta språkutvecklande : En studie av genrepedagogikens cirkelmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Åberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Recensionskompetens med hjälp av läroböcker? En jämförande studie av tre läroboksavsnitt i svenska.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Eva Hesslow; [2012]
  Nyckelord :läroböcker; recension; recensionskompetens; genrepedagogik; cirkelmodellen Ivanic; diskurser för skrivundervisning;

  Sammanfattning : Att recensionsskrivande är ett vanligt förekommande inslag i svenskundervisning på alla stadier i svensk skola konstateras i flera studier om barns och ungdomars skrivande samt i en rapport från Skolinspektionen (2010:5). I tidigare forskning antyds ett antal problem i samband med recensionsskrivande, bland annat att begränsade handlingsreferat ofta dominerar i elevers recensioner. LÄS MER