Sökning: "genrer"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet genrer.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 2. 2. Från folksaga till film – en adaptionsstudie av Rödluvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Gerdin; [2020]
  Nyckelord :Rödluvan; Adaptionsstudie; Sagor; Olika medier; Bröderna Grimm; Catherine Hardwike.;

  Sammanfattning : Sagor kan uttrycka en förtrollande fantasivärld där allt kan hända. De är en självklarhet i många hem och sagans intriger och spänningsmoment kan ge hela familjen en upplevelse. Syftet med den här studien är att genomföra en flerdimensionell adaptionsanalys av två olika versioner av sagan om Rödluvan och Vargen. LÄS MER

 3. 3. Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter : En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Älvebratt; Nadja Johansson; [2020]
  Nyckelord :genrepedagogik; genusperspektiv; grundskolan; nationella prov; skolprestationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om lärares bedömning av texter skrivna av pojkar och flickor, inom den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F skiljer sig kvalitetsmässigt och hur genus påverkar lärarens bedömning. Vidare syftar studien till att undersöka hur genren berättande text används av pojkar och flickor. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande litteraturundervisning på gymnasiet : Svensklärares resonemang om inkludering och inkluderande litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Holm; [2020]
  Nyckelord :Didactic inclusion; including; inclusion as a good environment for all students; inclusion as a good environment for students with disabilities in need of special support; inclusion as a community; inclusion as placement; literature didactics; literature teaching; spatial inclusion; social inclusion; Didaktisk inkludering; inkluderande; inkludering; inkludering som en bra miljö för alla elever; inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar i behov av särskilt stöd; inkludering som gemenskap; inkludering som placering; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; rumslig inkludering; social inkludering;

  Sammanfattning : Litteraturundervisningen i svenska på gymnasiet är ett utmanande område för många svensklärare och inkludering kan upplevas vara svår. Syftet med studien är att undersöka hur några svensklärare i gymnasieskolan resonerar om inkludering i en pedagogisk miljö, samt hur lärarna resonerar angående hur de arbetar inkluderande i litteraturundervisningen, inom svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. -Varför spelar vi den här låten? : Om ensemblespel och dess repertoar i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Öqvist; [2020]
  Nyckelord :repertoire; ensemble; experiences; selection; canon; repertoar; ensemble; erfarenheter; urval; kanon;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med en pragmatisk ansats beskriva och diskutera hur och på vilka grunder behöriga musiklärare väljer repertoar till ensemblespel i årskurs 7 - 9. Genom att beskriva och tolka fyra musiklärares erfarenheter genom innehållsanalys av semi-strukturerade intervjuer kunde studiens resultat presenteras. LÄS MER