Sökning: "genuin religiös övertygelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden genuin religiös övertygelse.

 1. 1. Beviskravet ”sannolikt” och bevisvärdering i konversionsärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cornelia Isacson; [2020]
  Nyckelord :Migrationsrätt; bevisvärdering; konversionsärenden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : How is evaluation of evidence executed in asylum procedures when religion is cited as reason for asylum? The purpose of this essay is to try to determine an answer. The applicant has the burden of proof and must make identity, reason for protection and the conversion stated probable to be granted a residence permit. LÄS MER

 2. 2. Genuin tro eller verklig risk? - En kritisk granskning av beslutsfattares bedömning av konvertiters skyddsbehov sur place

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ella Lundblad Stene; [2020]
  Nyckelord :Asylrätt; flyktingrätt; offentlig rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to obtain refugee status, it requires that the applicant's need for protection attributes to one of the grounds of persecution in the refugee definition. Thus, if the refugee has a well-founded fear for other reasons, they are not a refugee. LÄS MER

 3. 3. Att misstro de troende : Migrationsverket, konvertiter och "genuin religiös övertygelse"

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lotta Nordlöf; [2019]
  Nyckelord :Migrationsverket; konvertiter; asylsökande; genuin religiös övertygelse; avslag; flyktingar; kristna; Migrationsdomstolen; konversion; sur place; misstro; migrationspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar Migrationsverkets motiveringar vid avslag i asylärenden där konversion åberopas som skäl. Med tematisk innehållsanalys har sju beslutsunderlag, skrivna av Migrationsverket, undersökts och analyserats. LÄS MER

 4. 4. Den genuine konvertiten - En sociologisk analys kring identitet och social ordning vid utredning av religiös övertygelse som asylskäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Birging; [2018]
  Nyckelord :konversion; asyl; genuinitet; trovärdighet; identitet; social ordning; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Religionsfriheten är central i de mänskliga rättigheterna och inbegriper rätten att konvertera, det vill säga byta religion. Denna frihet är dock inte självklar överallt utan en person kan behöva söka internationellt skydd, asyl, om denne riskerar förföljelse, omänsklig behandling eller dödsstraff på grund av sin religiösa övertygelse i sitt ursprungsland. LÄS MER