Sökning: "genus: en kvalitativ undersökning av genus"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden genus: en kvalitativ undersökning av genus.

 1. 1. Lärares syn på jämställdhet, genus och könsroller i skuggan av mångkulturalism och identitetssökning hos invandrarungdomar från Mellanöstern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mirila Bardakji; Koshe Mahmod; [2020-03-09]
  Nyckelord :multikulturalism; patriarkalism; sociokulturalism; könsroller och genus; värdering; familj; identitet och multietnicitet; uppfostran;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att undersöka vad patriarkalisk uppfostran har för roll i utkristalliseringen av synen på genusfrågan, könsroller och jämställdhet hos elever från Främre orienten enligt intervjuade pedagoger. Vi vill även med detta arbete få vetskap om vilka pedagogiska metoder modersmålslärare och andra pedagoger använder för att implementera den svenska värdegrunden och ge dessa elever en uppfostran i riktning mot jämställdhet och demokrati. LÄS MER

 2. 2. Jag tittar också på porr : En kvalitativ undersökning kring betraktarens syn på framställning av genus inom pornografi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Berlin; Albin Ohlin; [2020]
  Nyckelord :Fokusgrupp; Pornografi; Underlägsen; Genus Betraktarperspektiv;

  Sammanfattning : Undersökningen gäller hur män och kvinnor framställs inom pornografin. Fokus i undersökningen är på betraktaren och dennes tolkning av de respektive könens framställning inom pornografin, där intervjupersonerna blivit utvalda utifrån att de kollar pornografi på regelbunden basis. LÄS MER

 3. 3. Steriliseringslagarna : En kvalitativ studie av steriliseringslastiftningen mellan 1934 och 1975 i media

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Hultén; [2020]
  Nyckelord :Sterilization; Sterilization law; Media; Gender; Gender system.; Sterilisering; Steriliseringslag; Media; Genus; Genussystem.;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om diskussionen om sterilisering i media i samband med steriliseringslagarnas införande 1934, genomförande och avskaffande 1976. Undersökningen har även undersökt hur diskussionen förhöll sig till manligt och kvinnligt. För att möjliggöra denna undersökning har tre frågeställningar besvarats. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans tid är nu : En kvalitativ innehållsanalys av kvinnliga karaktärers representationer i TV-serien ”Vår tid är nu”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rebecca Wetterlöv; Isabelle Bringert; [2020]
  Nyckelord :representation; construction; Vår tid är nu ; gender; popular culture; TV Series; women s history; feminism; representation; konstruktion; Vår tid är nu ; genus; populärkultur; TV-serie; kvinnohistoria; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att genom en innehållsanalys undersöka hur de kvinnliga karaktärerna Maggan, Nina och Christina representeras i förhållande till deras roll och maktposition i samhället i TV-serien Vår tid är nu. Vidare har vi undersökt hur dessa framställningar skiljer sig åt i första respektive sista säsongen i och med feminismens framväxt. LÄS MER

 5. 5. Barns könsroller i fritidshemmet : En kvalitativ undersökning under barns val av fria lekar/fritidsaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Makahil Ibrahim; Arslan Sunny Butt; [2020]
  Nyckelord :After-school centre; free play; leisure activity; gender roles; gender; choice; Fritidshemmet; fri lek; fritidsaktivitet; könsroller; genus; val;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur könsrollerna i fritidshemmet formas och upprätthålls men även hur de bryts. Forskningsfrågorna vi utgår från handlar om pojkar och flickors val utifrån ett genusperspektiv samt förändringar som uppstår när barn bryter könsroller kopplat till fria lekar och fritidsaktiviteter. LÄS MER