Sökning: "genus biologi"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden genus biologi.

 1. 1. Jämställdhetens skygglappar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robert Wallén; [2021]
  Nyckelord :Politik; jämställdhet; genus; biologi; idéanalys; feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to successfully identify as well as solve a certain societal problem, an adequate causal idea is crucial. Stern has shown how sociological research is characterized by theoretical blinders, which has made the biological perspective on understanding humans and society, despite its status as somewhat of a scientific consensus in natural sciences, close to invisible. LÄS MER

 2. 2. Genus i läromedel : En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Ebba Englund; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan Fk-3 ; Diskursanalys; No-läromedel; Biologi; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. LÄS MER

 3. 3. Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ? : en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Biologididaktik; normkritisk undervisning; queerteori; evolutionsbiologi; beteendeekologi; heteronorm; diskurs;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur normer om kön och sexualitet (re)konstrueras i biologiundervisningen, och fokuserar på innehåll om hur djurs beteende beskrivs. Tidigare forskning pekar på att undervisningen och läroböcker inom biologi och naturkunskap är mycket heteronormativ och förklarar kvinnor och män i dikotomiska termer. LÄS MER

 4. 4. Vem får synas i No-läromedel : En kvantitativ bild- och textanalys av fyra läromedel för årskurs 1-3 skrivna under Lpo94 och Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emy Karlsson; Linny Engström; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; kvantitativ analys; stereotypa normer; läromedel;

  Sammanfattning : Flera forskare har tidigare bekräftat att No-läromedel inte är könsneutrala och att det förekommer en överrepresentation av män. Debatten som förs handlar om huruvida elever påverkas av den ojämna fördelningen av män och kvinnor inom No-ämnena. LÄS MER

 5. 5. Jag är en lite annorlunda tjej för jag gillar såhär deckare” - En kvalitativ studie om genus och tioåringars uppfattningar om läsning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Hedström; [2018-08-06]
  Nyckelord :Läsning; läsförmåga; genus; normer; maskuliniteter; femininiteter; genusteori; motivation; interaktion; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförmåga är avgörande för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt visar forskning att pojkar som grupp läser mindre och med en mindre utvecklad läsförmåga än flickor. Att pojkar tenderar att utveckla en svagare läsförmåga är något som uppmärksammats av såväl forskare som i media. LÄS MER