Sökning: "genus förskola stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden genus förskola stockholms universitet.

 1. 1. Att motverka könsroller i förskolan : En studie om förskollärares upplevelser av att arbeta med jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Louise Lindberg; Johannes Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender equality; gender pedagogy; gender roles; preschool; preschool teacher; Förskola; förskollärare; genus; genuspedagogik; jämställdhet; könsroll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie fokuserar sex förskollärares upplevelser av deras jämställdhetsarbete i förskolan. Studien tar sin utgångspunkt i genuspedagogik som huvudsakligen behandlar vuxnas förhållningssätt till könsstereotypa normer. LÄS MER

 2. 2. Genus under konstruktion : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares tolkningar av begreppen genus, jämställdhet och likabehandling kopplat till styrdokumenten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Palm; Linda Gefvert; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; likabehandling; stereotypa könsroller; traditionella könsmönster; kön; förskola; utbildning; fortbildning; förskoledidaktik; feministisk poststrukturalism; läroplansteori; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med genus, jämställdhet och likabehandling i förhållande till de olika styrdokumenten. Syftet är också att få ett intryck av hur förskollärarna uppfattar och genomför uppdraget att motverka traditionella könsmönster i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Ett jobb för en kvinna? : En kvalitativ studie om genusföreställningar bland förskolelärare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :korang naomi; [2018]
  Nyckelord :Genusförställning; förskola; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genusföreställningar som förknippas med förskolläraryrket från förskolepersonalens perspektiv. Vidare undersöks om förskolepersonalen upplever att de påverkas av dessa föreställningar. LÄS MER

 4. 4. He is he, she is she : Om genus i en filippinsk förskola

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennifer Edin; [2017]
  Nyckelord :förskola; genus; feministisk poststrukturalism; Filippinerna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Flickor, pojkar och leksaker i förskolan : En sociokulturell observationsstudie på två förskolor med inriktning på inomhuslek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Jakbo; [2016]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Förskola; Barn; Leksaker; Genus; Sociokulturellt perspektiv; Observation;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka hur flickor och pojkar leker, på två förskolor, med inomhusleksaker och om det finns några skillnader mellan könen i leken som avspeglar, förmedlar och bildar förståelser för samhällets könsstereotypa normer kring vad som anses kvinnligt respektive manligt. För att ta reda på detta har observation med hjälp av fältanteckningar använts, med fokus på skillnader mellan flickornas och pojkarnas val av leksaker och sätt att leka. LÄS MER