Sökning: "genus frågor till barn"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden genus frågor till barn.

 1. 1. Förskolepedagogers bemötande av barn utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adisa Jakic; Angelica Hren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med detta arbete var att undersöka vilka innebörder pedagoger ger genusarbete i förskolan genom att analysera pedagogers berättelser om sitt bemötande av barn med olika kön i förskolans verksamhet. Studien har utgått från tre frågeställningar; Vad menar pedagoger med genusarbete? Vad och hur berättar pedagoger om sitt bemötande av barn med olika kön i förskoleverksamheten? Vilken betydelse ges kön i bemötandet av barn med olika kön i förskoleverksamheten? Studien bygger på kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har gjorts med fem informanter på två olika förskolor. LÄS MER

 2. 2. Flickor, pojkar och paddor! : En kvalitativ studie om könsnormer i digitala applikationer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christine Larsson; [2020]
  Nyckelord :Gender; digital application; norms; preschool; Genus; digital applikation; normer; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer i uttryck i digitala appar som används av barn i förskolan. Studien är en kvalitativ som granskat nio digitala appar som används av barn i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

  Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv? Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. HBTQ-personer och andra könsnormsbrytare i förskolan : LGBTQ-people and other breakers of gender norms, in Swedish preschools

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Hollsten; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; könsmönster; könsnormer; HBTQ; LGBTQ; queer;

  Sammanfattning : Förskolan har idag ett ansvar för att motverka könsmönster som kan begränsa barnens val både i förskoleåldern och senare i livet. Alla barn oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter att välja vilka aktiviteter de vill ägna sig åt och de ska inte begränsas utifrån kön vid de val de står inför i framtiden då de bland annat väljer vad de ska studera eller arbeta med. LÄS MER

 5. 5. Aktiva pojkar och pojkar flickor? : Hur konstrueras barn i matematiska aktiviteter i matematikläromedel för årskurs 3?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :O´Neill Contreras Carolina; Marika Pihlaja-aho; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; kön; genus; feministisk poststrukturalism; matematisk aktivitet; matematikläromedel;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar hur barn konstrueras i ett urval av matematikläromedel för att undersöka hur barn konstrueras utefter kön, som aktiva eller passiva i en matematisk aktivitet. Genom en bildanalys har könsstereotypa mönster exponerats i det empiriska materialet. LÄS MER