Sökning: "genus frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 577 uppsatser innehållade orden genus frågor.

 1. 1. Den historiska romanen - underhållning eller medium för kvinnokamp? : – Genuskontrakt och nutidsanalogier i Räkna hjärtslag och Döda kvinnor förlåter inte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Thorén; [2024]
  Nyckelord :Historisk roman; Katarina Wennstam; Katarina Widholm; genus; genuskontrakt; nutidsanalogi; historiebruk.;

  Sammanfattning : De romaner som ligger till grund för analys i denna uppsats är Katarina Widholms Räkna hjärtslag (2021) och Katarina Wennstams Döda kvinnor förlåter inte (2023). Syftet med undersökningen är att se hur Widholm och Wennstam gestaltar genus i sina romaner, samt hur gestaltningen svarar mot en samtida problematik. LÄS MER

 2. 2. Barns lärande genom leken : spelar genus någon roll?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Petersson; Rebecca Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Lek; lärande; förskola; barn; genus;

  Sammanfattning : Studien har sin grund i att barn inte ges samma förutsättningar att utveckla ett lärande beroende på deras könstillhörighet. Det här framkom i en rapport från år 2023 utgiven av Jämställdhetsmyndigheten, vilken visar att barn från förskolan upp till gymnasiet har olika förutsättningar till ett lärande beroende på kön. LÄS MER

 3. 3. "Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet" : Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christoffer Karlsson-Fridh; Nittmark Maria; [2024]
  Nyckelord :Autism; flickor; elever; skola; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson-Fridh, Christoffer och Nittmark, Maria (2024). Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet - Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Patientens förväntningar på fysioterapeuten och dess påverkan på behandling : Ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linda Byström; Elis Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Fysioterapeut; genus; målsättning; patientdelaktighet; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mötet mellan vårdgivare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet där patientdelaktighet och målsättning har visat sig vara betydelsefulla för resultat i rehabiliteringen. Genus, de socialt och kulturella föreställningarna, leder till att det inte alltid är jämställt mellan könen och därmed inom vården. LÄS MER

 5. 5. Avvikarnas medllare : En fenomenologisk intervjustudie gällande Frivårdens arbete för att minska återfall i brott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Bastian Dougherty; Linnéa Perslid; [2024]
  Nyckelord :Frivården; Prosocial; Genus;

  Sammanfattning : Frågor rörande kriminalitet har en framträdande plats i medier och i allmän diskurs medan frågor rörande vad som sker efter ett avtjänat fängelsestraff och klienters samhällsintegrering är mindre framträdande. Ämnet för denna uppsats är Frivården som aktör för att minska återfall i brott. LÄS MER