Sökning: "genus integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden genus integritet.

 1. 1. Kvinnans tid är nu : En kvalitativ innehållsanalys av kvinnliga karaktärers representationer i TV-serien ”Vår tid är nu”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rebecca Wetterlöv; Isabelle Bringert; [2020]
  Nyckelord :representation; construction; Vår tid är nu ; gender; popular culture; TV Series; women s history; feminism; representation; konstruktion; Vår tid är nu ; genus; populärkultur; TV-serie; kvinnohistoria; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att genom en innehållsanalys undersöka hur de kvinnliga karaktärerna Maggan, Nina och Christina representeras i förhållande till deras roll och maktposition i samhället i TV-serien Vår tid är nu. Vidare har vi undersökt hur dessa framställningar skiljer sig åt i första respektive sista säsongen i och med feminismens framväxt. LÄS MER

 2. 2. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 3. 3. En trovärdig sexuell läggning - Om migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar i asylärenden med sexuell läggning som skyddsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; asylrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, those who are persecuted because of their actual or attributed sexual orientation have the right to obtain refugee status. However, such asylum cases are often difficult to assess, as there is often no evidence. LÄS MER

 4. 4. "Om jag inte har frivillighet, vad har jag då kvar?" : En grupp vuxnas syn på "frivillighet" i sexuella handlingar sett ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dafina Fetiu; [2019]
  Nyckelord :Frivillighet; sexuell handling; sexualbrott; lagarbete; våld; genus;

  Sammanfattning : I samband med den nya sexualbrottslagslagändringen byggd på frivillighet (SFS 2018:618) undersöker denna kvalitativa studie hur en grupp människor ser på begreppet frivillighet i sexuella handlingar, hur de föreställer sig att kvinnor och män i allmänhet ser på begreppet samt hur den nya lagändringen kan komma att påverka sexualbrott i samhället. Materialet kommer från kvalitativa intervjuer med ett fyrtal vuxna personer utan juridisk bakgrund vilket har analyserats med stöd av teoretiska begrepp såsom könsnormer och hierarkiskt våld. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig könsstympning : En sociologisk studie om barnmorskors syn på bemötandet av  könsstympande kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Chantal Esambo Shimba; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som har funnits i många tusen år och praktiserats i olika samhällen. På grund av migration från länder där könsstympning är ett förekommande fenomen kommer många könsstympade kvinnor i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården. Sedvänjan påverkar vården på olika sätt. LÄS MER