Sökning: "genus jämställdhet juridik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden genus jämställdhet juridik.

 1. 1. JÄMSTÄLLDHET INOM FRIVÅRDEN -EN kvalitativ studie om dissonans och genus i personutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Rickard Jansson; Mahoro Franck; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Strävan efter jämställdhet : En studie om medvetenhet kring jämställdhet inom Eskilstuna kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriella Alm Ivarsson; Jessica Söderholm; [2012]
  Nyckelord :Policy document; gender; action plans; disability; Styrdokument; genus; handlingsplaner; funktionshinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se hur pass medvetna medarbetarna på vuxenförvaltningen inom Eskilstuna kommun var om de jämställdhetsmål som finns i kommunens egna styrdokument om jämställdhet. En webbaserad enkätundersökning har genomförts där 130 enkäter skickades ut. LÄS MER

 3. 3. Missbruksvård på lika villkor? : En kvalitativ studie om socialtjänstens könsperspektiv i missbruksärenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madelene Nordqvist; Charlotta Källman; [2010]
  Nyckelord :Missbruksbehandling; socialtjänst; jämställdhet; genus; bemötande;

  Sammanfattning : Although Sweden is considered to be one of the world’s most equal countries, studies show that social work to a large extent is characterised of stereotype conceptions about men and women. This implies that clients with addiction problems are treated by there gender belongings and not from there individual needs. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en metod för tolkning av juridiska texter utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Christina Helmér; [2002]
  Nyckelord :Law; juridik; rätt; rättsfilosofi; genus; genusperspektiv; metodutveckling; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : I dokument rörande jämställdhetsarbete vid Linköpings universitet anges att universitetet skall verka för att främja ökad jämställdhet dels genom inarbetande av tydliga, innehållsmässiga genus- och jämställdhetsperspektiv i främst samtliga programutbildningar men också i sådana enskilda ämnen som utgör grunden för fristående kurser, dels också genom fortsatta riktade satsningar på utbildning med specifik inriktning på kunskap om genus. Genusperspektiv skall således integreras inom det Affärsjuridiska programmet med Europainriktning vid Linköpings universitet. LÄS MER