Sökning: "genus killar"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden genus killar.

 1. 1. "Jag är vid god hälsa, alltså är Jag” : En studie om ungdomars åsikter och beteenden kring hälsa och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Ali Salahaddin; Agnes Delin; [2022]
  Nyckelord :Body perception; orthorexia; the subjective body; the objective body; the body and gender; social comparison theory; ideals; norm; social demands.; Kroppsuppfattning; ortorexi; den subjektiva kroppen; den objektiva kroppen; kroppen och genus; Social jämförelseteorin; ideal; norm; samhällskrav.;

  Sammanfattning : Syfte  Denna studie syftar till att undersöka hur media påverkar 15-åringars hälsa och välbefinnande. Genom att söka kunskap om de mediala påverkansprocesserna, syftar denna specifika fallstudie till att skapa en bättre förståelse genom följande tre forskningsfrågor:  Frågeställningar 1. LÄS MER

 2. 2. "Ingen har sagt till killarna att 'du måste ändra på dig'” : En kvalitativ intervjustudie av hur fritidsledare upplever och bemöter maskulinitetsuttryck på fritidsgårdar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Johansson; Robin Edberg Wiksander; [2022]
  Nyckelord :Fritidsgård; Fritidsledare; Genus; Maskulinitet; Hegemonisk maskulinitet; Homosocialitet; Egenskapernas dikotomi; Relationskapital; Könsroller; Könsnormer;

  Sammanfattning : De svenska fritidsgårdarna fyller en viktig funktion för många ungdomar. De möjliggör en social och aktiv fritid där ungdomarna under kontrollerade former själva får planera sin egen tid utan krav på vare sig prestation eller aktivt deltagande. LÄS MER

 3. 3. ”Tjejer och killar samma lika, fast ändå inte?” : En studie om lärares medvetenhet om och syn på barnlitteratur ur ett normkritiskt köns- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Griffin; Mimmi Pinto Guillaume; [2022]
  Nyckelord :norm-critical perspective; gender; norm-breaking; gender stereotype; children s literature; normkritiskt perspektiv; genus; kön; normbrytande; könsstereotypa; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa lärares medvetenhet om och syn på val av barnlitteratur till klassrummet för förskoleklass och årskurserna 1–3, med en teoretisk grund i ett normkritiskt köns- och genusperspektiv. Vi analyserar representation av kön i klassrummets barnlitteratur och framställning av kön i två böcker som läraren väljer under intervjutillfället. LÄS MER

 4. 4. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-08-25]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällande deras professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi har utformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER

 5. 5. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-05-26]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällande deras professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi har utformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER