Sökning: "genus media påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden genus media påverkan.

 1. 1. Från träningstips till skönhetsingrepp : En kvantitativ innehållsanalys av budskapen på tre kvinnomagasins omslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Jäderholm; Emelia Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Gender; representation; constructivism; consumption culture; Amelia; Tara; M-magasin; body correction; health; slimming; fashion; beauty; exercize; Genus; representation; konstruktivism; konsumtionskultur; textpuff; budskap; kroppskorrigering; hälsa; bantning; mode; skönhet; träning.;

  Sammanfattning : In previous research in this field of study, the messages from the female magazines have often been aimed at bodily changes in the woman. The opinions that exist about what a woman should look like and what kind of body corrections are accepted in society is of different character. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig brottslighet : En kvalitativ studie av svensk press och deras framställning av kvinnliga förövare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig brottslighet; genus; media;

  Sammanfattning : Kvinnor och kvinnliga förövare har genom tiderna kommit i skymundan då både forskning och media har fokuserat på männen i allmänhet och manlig brottslighet i synnerlighet. Och detta är problematiskt eftersom kvinnor utgör en del av samhället. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor ska vara som Mellanmjölk : -    en narrativ studie om kvinnors upplevelser av en ny anställning i IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Thomsson; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnors relation till IT; organisationskultur; informationsteknik; informationssystem; IT; arbetsmarknad; könssegregering inom IT; fördomar; jämställdhet; homosocialitet; genus;

  Sammanfattning : Den genusfokuserade forskningen inom informationssystem är underrepresenterad inom den svenska akademin. Denna studie har därför till syfte att genom en narrativ forskningsmetod ge insikt på genus inom den svenska IT-branschen. Studiens empiri är insamlad genom fyra narrativa intervjuer med kvinnor aktiva inom den svenska IT-branschen. LÄS MER

 4. 4. Valfritt eller begränsande? : Ett antal unga mäns upplevelser om hur manlighetsnormer påverkar deras lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :hegemonisk; maskulinitet; genus; skola; pojkar; ;

  Sammanfattning : I diskussioner som förekommer om den svenska skolan i media och på flera institutionella nivåer inom politiken talas det ofta om pojkars allt sämre resultat i skolan och att vi måste göra ”något” för att de ska komma ifatt flickorna. Frågan är vad det är som behöver förändras i skolan?  Vissa hävdar att skolan skall anpassas efter pojkars behov, fråga blir då vilka dessa behov är och om de ser de lika ut för alla pojkar? Är behoven som pojkar har kopplat till att de är just pojkar ur biologisk synpunkt eller finns svaret i vad som behöver förändras i våra föreställningar om hur en pojke/man skall vara? I tidigare forskning om ämnet pojkars prestationer i skolan, framkommer ofta att de dominerande maskulinitetsnormer som går att identifiera i samhället i stort också går att identifiera i skolans värld. LÄS MER

 5. 5. Medias framställning av kvinnors depression - En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Persson; Hannah Olsson; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; depression; genus; genus theory; genus teori; media; social constructionism; women; kritisk diskursanalys; kvinnor; media; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera medias framställning av kvinnors depression samt undersöka vilka konsekvenser detta eventuellt kan medföra ur ett genusperspektiv. Vårt urval består av gruppen kvinnor med ett särskilt fokus på hur media konstruerar bilden av den deprimerade kvinnan och hur de beskriver deras depression. LÄS MER