Sökning: "genus och diagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden genus och diagnos.

 1. 1. Bemötandet av elever med ADHD

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sebri Ali; Fatima Ahmed Omran; [2019]
  Nyckelord :Gender; relational; ADHD; leisure; norms; diagnosis; Genus; relationell; ADHD; fritidshemmet; normer; diagnos;

  Sammanfattning : Many pupils today have difficulties in the form of ADHD. This is something that interests us and thus wanted to study how these pupils are treated and whether there is a description depending on the gender. The previous research that we have taken note of highlights important parts of our work that are relevant. LÄS MER

 2. 2. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. Kaningulsotvirus (RHDV) : - förekomst och spridning i Sverige, och preventiva åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Krogager; [2018]
  Nyckelord :kaningulsot; kaningulsotvirus; RHDV; RHDV1; RHDV2; vildkanin; europeisk kanin; förekomst; spridning; vaccin;

  Sammanfattning : Kaningulsotvirus, RHDV (rabbit hemorrhagic disease virus) är ett calicivirus av genus lagovirus som orsakar kaningulsot, RHD hos hardjur. Kaningulsot är en allvarlig sjukdom. Den är extremt smittsam, har ett snabbt sjukdomsförlopp och är vanligen dödlig, där en infekterad individ kan dö redan två till tre dagar efter infektion. LÄS MER

 4. 4. Igenkännbara kön – Konstruktioner av transpersoner i fyra skrifter från

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malte Magnusson; [2017-01-24]
  Nyckelord :transperson; myndighet; hbtq; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur transpersoners kön konstrueras i fyra publikationer från Socialstyrelsenoch Folkhälsomyndigheten. Myndigheterna var vid tillfället för studien i en process avmaterialproduktion vilken ämnar öka kunskapen om transpersoner och deras situation i detsvenska samhället. De fyra publikationerna är material av denna typ. LÄS MER

 5. 5. "precis som du fast ändå alldeles olik" : En studie om hur unga tjejer skriver om och upplever sin ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Dannefalk; [2017]
  Nyckelord :Tjejer; flickforskning; ADHD; självbild; diagnoser; bloggar; avvikande;

  Sammanfattning : Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. LÄS MER