Sökning: "genus palliativ vård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden genus palliativ vård.

 1. 1. Närståendes upplevelser av att vårda en närstående i palliativ fas eller i livets slutskede i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Camilla Hansson; Madelaine Pettersson; [2010]
  Nyckelord :palliative; family caregiver; home care; sweden; next of kin; relatives; family;

  Sammanfattning : Idag finns möjligheten för svårt sjuka människor att få dö i sitt hem, ofta med hjälp och stöd av närstående och av andra professionella vårdgivare. I den palliativa vården och vid vård i livets slutskede är närstående betydelsefulla i omvårdnaden och behöver stöd från distriktssjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Manliga sjukskötare och kvinnliga sjuksköterskor : En studie om manliga sjuksköterskor i palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Kyhlstedt; [2010]
  Nyckelord :Manliga sjuksköterskor; vården; genus; relationer; omvårdnad; omsorg; könsstereotyp;

  Sammanfattning : En intervjustudie har genomförts på en palliativ avdelning på ett sjukhus i södra Stockholm och bygger på sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med manliga sjuksköterskor. Syftet med studien var att undersöka hur manliga sjuksköterskor upplever sitt arbete, manligt och kvinnligt på arbetsplatsen och hur de upplever att omgivningen ser på deras yrkesval, i detta fall på en palliativ avdelning. LÄS MER