Sökning: "genus patterns"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden genus patterns.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Genus i läseböcker – En analys av svenska läseböcker för grundskolans tidiga år under de senaste 50 åren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Kajsa Landin; [2021]
  Nyckelord :Gender; compulsory school; the Swedish subject; textbooks; Genus; grundskolan; svenskämnet; läseböcker;

  Sammanfattning : I dagens skola används läromedel dagligen. De läromedel som används blir på ett sätt elever- nas verklighet eftersom texter av olika slag formar vårt sätt att tänka och agera. LÄS MER

 3. 3. ”Hon fick ju ett bättre liv sen” : En kvalitativ studie om hur tolv elever i årskurs F-3 resonerar om den normbrytande versionen av sagan om Askungen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindell; [2021]
  Nyckelord :gender; critical literacy; didactic potential; children’s literature; student’s perceptions; norm-breaking; genus; critical literacy; didaktisk potential; barnlitteratur; elevers resonemang; normbrytande;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att aktivt arbeta med frågor som rör kön, jämställdhet, rättigheter och möjligheter. Vidare ska skolan ge elever verktyg till att kritiskt kunna granska könsmönster samt ge elever en förståelse för hur dessa könsmönster kan begränsa människors livsvillkor (Skolverket, 2019). LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet eller ojämställdhet? : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys av gymnasieböcker inom ämnet geografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2021]
  Nyckelord :equality; gender; geography; education; jämställdhet; genus; geografi; undervisning;

  Sammanfattning : Jämställdhet började först dyka upp i läroplanen från 1969 (Wernersson, 2020). I dagens läroplan är jämställdhet något som skolor aktivt ska arbeta med och främja i undervisningen (Skolverket, 2011). Läromedel har enligt Korsell (2007) en tydlighet i vad undervisningen bör innehålla. LÄS MER

 5. 5. Verklighet eller fiktion? : Litteraturens påverkan på 1800-talets kvinnors syn på sig själva och sitt liv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Ekerup; [2021]
  Nyckelord :Genus; 1800-tal; Kvinnor; Litteratur; Normer; Ideal; Marie Sophie Schwartz;

  Sammanfattning : Research has shown that studies on the impact of literature on the individual probably have been bigger than we previously thought. The 19th century writers had great power in influencing public opinion on current social issues. Well aware of their power, they used it to the maximum. LÄS MER