Sökning: "genus skola barndom queer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden genus skola barndom queer.

  1. 1. Könsförvirring : En narrativ studie av normbrytande genus i barndomen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Kristian Kaspersen; [2010]
    Nyckelord :gender; childhood; narrative; queer theory; genus skola barndom queer;

    Sammanfattning : This essay deals with non-normative gender expressions during childhood. I’m using narrative theory and methods to analyze autobiographical narratives. LÄS MER