Sökning: "genus ungdomar kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden genus ungdomar kärlek.

 1. 1. Genus & identitet i romanen Björnstad : En genusstudie med ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Adriansson; [2019]
  Nyckelord :Genus; identitet; didaktik; svenskämnet; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur genus skildras i Fredrik Backmans roman Björnstad (2016) samt vilka didaktiska implikationer romanen har för undervisningen på gymnasial nivå. Utifrån genusperspektivet som ser begreppet genus som sociala konstruktioner studerades karaktärernas egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Vilken förståelse har ungdomar av våld, genus och makt? : En kvalitativ intervjustudie om elevers erfarenheter av Juventas Ungdomsjours våldsförebyggande arbete utifrån metodmaterialet ”Kärlek börjar aldrig med bråk”

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Lisa Börjesson; [2019]
  Nyckelord :violence prevention work; violence; gender; power; masculinity; femininity;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine students’ experiences of Juventas Ungdomsjours violence prevention work from the method material “Kärlek börjar aldrig med bråk”. This with the intention of studying students understanding of violence, gender and power and how masculinity and femininity are expressed in this understanding. LÄS MER

 3. 3. ”Hon är min bästa tjejkompis” : En narrativanalys av kärlek och genus i Kamratposten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linnea Wedelin; [2014]
  Nyckelord :gender; love; youth magazine; youth; narratives; agendasetting; identity; journalism; magazine; Kamratposten; kärlek; barn; ungdomar; genus; könsroll; agendasetting; identitet; journalistik; tidning;

  Sammanfattning : Kamratposten is a swedish magazine aimed at youth aged 8-14. They write about almost everything that concerns youth, all the way from dealing with loneliness to animals and celebrities. This study concentrates at how they write about love. LÄS MER

 4. 4. Sexdrift, samlag och kärleksideologi. En queerteoretisk textanalys av sex- och samlevnadsavsnitten i biologiböcker

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Burge; Johanna Söderhagen; Susanne Andersson; [2014]
  Nyckelord :Läroböcker; textanalys; queerteori; normer; hetero;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks och analyseras sex- och samlevnadskapitlen i fem stycken läroböcker i biologi riktademot grundskolans senare utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. För att besvara vårt syfte och våra treforskningsfrågor valde vi att göra en hermeneutisk textanalys med utgångspunkt i ett queerteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Fotboll – en aktivitet skapad av män för männen? :   Hur ser lärare på flickors förhållningssätt till momentet fotboll i ämnet idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Richard Liljegärd; [2011]
  Nyckelord :Flickor; Fotboll; Förhållnigssätt; Inaktivitet; Genus; Lärare; Särundervisning; Status;

  Sammanfattning : Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle (Lpo 94). Fotboll har länge varit den sport som på allvar har bidragit till att föra samman olika kulturer med varandra för deras gemensamma kärlek till sporten. LÄS MER