Sökning: "genuskontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet genuskontrakt.

 1. 1. Feministpastorns kontraktsbrott : En narrativ analys av Esther Kazens feministiska motståndsberättelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anette Vikander; [2021]
  Nyckelord :Kazen; Narrativ; Genus; Feministisk teologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur frikyrkopastorn Esther Kazen med sin feministteologiska tolkning påverkas av genussystemet samt hur hon har nått ut med sitt narrativ trots sin underordnade position i maktordningen.Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka mönster av genuskontraktet som framträder vid analys av Kazens narrativ samt vilka faktorer i berättelsen som kan ge förklaring till att hon funnit en publik för hennes teologiska tolkning. LÄS MER

 2. 2. Den skickliga expertisen och den plikttrogna husmodern : En kvalitativ undersökning av mannen och kvinnan i Husmors Filmer ifrån 1953 - 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hampus Götesson; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; husmödrar; husmorsfilmer; husmorsfilm; spelfilm; folkhemmet; folkhem; filmanalys; genusanalys; genusgeografi; maskulinitetsteori; Hirdman; Connell; rörelsemönster; könsmönster; kvinnohistoria; genuspresentation; genusfilm; filmteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig på framställandet av mannen och kvinnan i Husmors Filmer under 1953 – 1975. Husmors Filmerna riktade sig till husmodern i hemmet och koncentrerade sig dels på hemmets faktorer så som matkultur, inredning och bohag, men även dels på olika hushållstekniker som städning och matlagning där husmodern ständigt var i fokus. LÄS MER

 3. 3. Att bevisa känslor : En kritisk diskursanalys av domar enligt 2 § LVU

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Linde; Oskar Möller Staaf; [2021]
  Nyckelord :Emotional availability; The Care of Young Persons Special Provisions Act; Critical discourse analysis; Bristande känslomässig tillgänglighet; Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU ; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barnets rätt till känslomässigt tillgängliga föräldrar synliggörs i både handböcker, riktlinjer och prejudikat. Trots det finns ingen tydlig definition eller fastställande kring hur bristande känslomässig tillgänglighet ska tillämpas rättsligt. LÄS MER

 4. 4. Pojkar, flickor och jämställdhet : En kvalitativ intervjustudie om grundskollärares tankar kring jämställt arbete i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Thunell; Emma Hildingsson; [2021]
  Nyckelord :Genuskontrakt; genusperspektiv; könsroller; könsblind;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Flickornas knivar är fina, men vad är pojkarnas knivar? : - en jämförande textanalys om genus i historieläromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sabrina Lindgren; Kristine Meidell; [2021]
  Nyckelord :Kvalitativ textanalys; Genus; Könsmaktsordning; Historieläromedel; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur genus skildras i historieläromedel inom området forntiden för årskurs 1-3 samt stormaktstiden för årskurs 4-6. Studien syftade även till att belysa om de valda läromedlen knyter an till läroplanens avsnitt om skolans uppdrag gällande kritisk granskning av könsnormer. LÄS MER