Sökning: "genusperspektiv på arbetet"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade orden genusperspektiv på arbetet.

 1. 1. Barns val i leken ur ett genusperspektiv : En studie ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Lihden; [2022]
  Nyckelord :Girl; Boy; Children s Perspective; Gender; Free Play; Flicka; Pojke; Barns perspektiv; Genus; Fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en inblick i hur barnen ur ett genusperspektiv ser på de leksaker och lekar som de leker i den fria leken på förskolan. Empirin har samlats in från två olika förskolor, en som ligger i en tätort och en som ligger ute på landsbygden där sammanlagt 10 barn har medverkat. LÄS MER

 2. 2. Tyst killar, sitt ner tjejer! : En kvalitativ studie om hur F-3 lärare arbetar för att motverka könsmönster och styra en genusmedveten undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Agnes Carlefred; Cornelia Eriksson; [2022]
  Nyckelord :elever; genusperspektiv; jämställdhet; kommunikation; könsmönster; lärare; skola F–3; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur F-3 lärare tolkar, är medvetna om och arbetar i sitt klassrum ur ett genusperspektiv. Vi har använt av oss två kvalitativa metoder, fyra klassrumsobservationer som följs upp av fyra lärarintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Offentliga toaletters betydelse för tillgången till det offentliga rummet : en studie över Malmö Stads planering och förvaltning av offentliga toaletter ur ett intersektionellt genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henrietta Krüssenberg; [2022]
  Nyckelord :offentliga toaletter; offentliga rummet; ; genus; intersektionalitet; planering; förvaltning; Malmö;

  Sammanfattning : För att tillgängliggöra det offentliga rummet krävs olika nödvändiga funktioner i staden. En av dessa funktioner är offentliga toaletter. Faktorer såsom placering, utformning och skötsel av offentliga toaletter påverkar i sin tur hur olika personer kan använda och röra sig i den bebyggda miljön. LÄS MER

 4. 4. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En genusinriktad litteraturstudie av fem barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender perspective; picture book; children s literature; preschool; gender stereotypes; Genus; kön; genusperspektiv; bilderbok; barnlitteratur; förskola; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur perspektivet på genus reproduceras i barnböcker utifrån hur bilderböckernas karaktärer framställs i text och bild. Vilka konsekvenser detta kan få i förskolans arbete med att bryta stereotypa könsmönster och roller. LÄS MER

 5. 5. "Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Markus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska programmet; Genus; Högstadiet; Kön; Musikundervisning; Normer; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gender; High School; Music Education; Norms; Sex; the Aesthetic Program; Educational Science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur killar på ett estiskt program med inriktning på musik upplever hur det är att studera på gymnasiet och hur detta skiljer sig från deras högstadietid. Arbetet har ett tydligt genusperspektiv där jag försöker förstå varför killar generellt presterar sämre än tjejer i grundskolan och om det förändras när de studerar vid estiska programmet. LÄS MER