Sökning: "genussystem"

Visar resultat 11 - 15 av 165 uppsatser innehållade ordet genussystem.

 1. 11. En granskning av läroböcker i idrott och hälsa : En kvalitativ diskursanalys utifrån hur kön och sexualitet framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Moa Gustafsson; Matilda Ilola; [2019]
  Nyckelord :Normer; idrott och hälsa; läroböcker; kön; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i läroböcker för ämnet idrott och hälsa. Studien svarar på följande frågeställningar: ”Vilka normer om kön och sexualitet förmedlas i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?” och ”Hur förmedlas och uttrycks normer om kön och sexualitet i läroböcker för ämnet idrott och hälsa?”. LÄS MER

 2. 12. Mycket snack och lite verkstad i byggbranschen? : En kvalitativ studie om hur ett företag arbetar med sitt varumärke för att attrahera och rekrytera kvinnor i en mansdominerad bransch.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sigrid Palmkvist; Louise Wöllner; [2019]
  Nyckelord :HR; Employer branding; genus; attraktiv arbetsgivare; byggnadsbranschen; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : Sveriges arbetsmarknad kan idag beskrivas som könssegregerad. I framtiden kan detta leda till svårigheter att bemanna, samt bidra till en ojämställd arbetsmarknad, vilket bland annat kan innefatta könsfördelningen i de ledande positionerna. LÄS MER

 3. 13. Det synliga och det som pågår i det tysta : En kvalitativ intervjustudie ur ett genusperspektiv om medarbetares upplevelser av jämställdhet inom en statligt ägd organisation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Oscarsson; Louise Bernfort; [2019]
  Nyckelord :Equality work; Doing gender; Policy; Gender; Qualitative equality; Stereotypical perception; Jämställdhet; Policydokument; Doing gender; Genuskontrakt; Genussystem; Kvalitativ jämställdhet; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där medarbetarnas uppfattningar av jämställdhet har undersökts inom en statligt ägd organisation. Studien har genomförts utifrån ett genusperspektiv där syftet är att diskutera hur jämställdhet skapas i teori och praktik. LÄS MER

 4. 14. Påverkan på fattigpensionärer i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; [2019]
  Nyckelord :fattigpensionär; jämställdhet; låg ekonomisk standard; pensionssystem; könssystem;

  Sammanfattning : Förord Bakgrunden till denna studie är att studera hur Sveriges antal fattiga pensionärer har ökat under 2000-talet och varför 80 procent av dessa är kvinnor. Syftet med denna studie är att undersöka olika delar av det nya pensionssystemet för att få en djupare förståelse för Sveriges ökning av fattiga pensionärer. LÄS MER

 5. 15. "Man får inte vara så PK hela tiden" : En kvalitativ studie som undersöker jämställdhet i bildpedagogisk praktik med avseende på konst- och bildhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :My Jallow; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; feminism; genussystem; undervisning; kvinnliga konstnärer; bildpedagogik; konsthistoria;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om bildlärare arbetar med jämställdhet när de  undervisar i konsthistoria. Studiens frågeställningar undersöker hur bildlärare uppfattar sitt  jämställdhetsarbete och hur bildlärare arbetar med konst- och bildhistoria med avseende på  jämställdhet. LÄS MER