Sökning: "genussystem"

Visar resultat 16 - 20 av 165 uppsatser innehållade ordet genussystem.

 1. 16. Den stora oordningen- en kritisk diskursanalys av hur genus framställs i historieläroböcker för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenni Christensen Stergianou; [2019]
  Nyckelord :genussystem; historia; kritisk diskursanalys; läroböcker;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att belysa hur genus framställs i tre utvalda historieläroböcker för årskurs 4–6 i kapitlen om medeltiden. Utifrån mitt syfte har jag velat analysera hur genussystem reproduceras i läroböcker för historia. LÄS MER

 2. 17. Vem är föräldraledig? : En kvantitativ studie om mäns föräldraledighetsuttag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Norah Nyblaeus; Marina Kullbrandt; [2019]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Jämställdhet; Relativa resurser; Genussystem; Doing Gender;

  Sammanfattning : Trots att män och kvinnor sedan länge har haft rätt till lika stor del av föräldraledigheten i Sverige är uttaget av föräldraledighet mellan män och kvinnor fortfarande inte jämställt. Därav syftade denna studie att undersöka en del faktorer och dess påverkan på mäns föräldraledighetsuttag i Sverige. LÄS MER

 3. 18. Den akademiska karriärens glastak : En kvalitativ studie om kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Larson; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :academic career; gender system; equality; career structure; academia; akademisk karriär; genussystem; jämställdhet; karriärstruktur; akademi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur uppfattar kvinnliga akademiker karriärstrukturen vid lärosätet utifrån ett genusperspektiv? Vilka möjligheter och hinder till karriärutveckling har kvinnliga akademiker identifierat och kan de i sådana fall kopplas till kön/jämställdhet? För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med kvinnor vid det berörda lärosätet. LÄS MER

 4. 19. Genus i klassrummet : Lärares upplevelser av fortbildning i genuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Louise Engelkrans Holgate; Helena Matero; [2019]
  Nyckelord :genus; fortbildning; genuspedagogik; performativitet; genussystem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Dilemman i förskolans jämställdhetsarbete : En kvalitativ studie om pedagogers reflektioner kring jämställdhetsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanne Kinell; [2018]
  Nyckelord :preschool; gender equality; feminism; gender; gender theory; gender contract; förskola; jämställdhet; feminism; genus; genusteori; genuskontrakt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the dilemmas that pedagogues’ reflect about in gender equality work at preschool. The target group is active pedagogues in pre-school. A qualitative survey has been realized to achieve the purpose. Semi-structured interviews have been conducted with eight pedagogues. LÄS MER