Sökning: "genussystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet genussystemet.

 1. 1. EN STEREOTYPISK BILD I FÖRÄNDRING - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors föreställningar om Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Praesto; Julia Ronsten; [2020-06-25]
  Nyckelord :Försvarsmakten; genus; genusrelationer; genussystemet; hierarki och dikotomi; kodning avkodning; rekryteringskommunikation; respondentintervjuer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilka föreställningar ungakvinnor har om genus i Försvarsmakten och om Försvarsmaktens riktaderekryteringskommunikation.Teori: Hirdmans teori om genussystemet, Connells teori om genus i fyra dimensioner,Stuart Halls teori om kodning/avkodningMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer med kvinnor mellan 18-24 år. LÄS MER

 2. 2. Sveriges mäktigaste kvinnor är fortfarande underordnade män : En kvalitativ studie om hur kvinnor i Sveriges riksdag upplever maktförhållanden inom politiken i relation till det globala delmålet 5.5

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Ellen Ericsson; Joanna Jarlén; [2020]
  Nyckelord :Equality; Politics; Power; Gender; Gendered; Gender system; Glass Ceiling; The Inequality System; The Sustainable Development Goals; Intersectionality; Homosociality; Jämställdhet; Politik; Makt; Könsmaktsordning; Genus; Könad; Genussystem; Glastak; Ojämlikhetssystem; Intersektionalitet; Homosocialitet; Globala Målen;

  Sammanfattning : Jämställdhet är någonting som diskuteras flitigt i politiska debatter. Det blir bättre och bättre världen över men kvinnor ses fortfarande inte ha lika mycket inflytande över beslutsfattande processer som män. Maktpositionerna domineras än idag av män och Sverige är ett av de länder som ännu inte har haft en kvinnlig statsminister. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassningars inverkan på jämställdhet : En kvalitativt jämförande textanalys av Stockholms, Göteborgs och Malmös översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Ylva Bech; [2020]
  Nyckelord :gender; climate; adaption; genus; klimat; stadsplanering;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks klimatanpassningars eventuella påverkan på jämställdhet i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö genom en kvalitativ textanalys av städernas översiktsplaner. Analysen utgår ifrån tre kategorier som identifierats genom närläsning av översiktsplanerna och teorin om genussystemet. LÄS MER

 4. 4. Hur hittar jag biten som saknas i mitt livspussel? : En kvalitativ studie om balansen mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marina Axelsson; Linnéa Dansdotter; [2020]
  Nyckelord :barnomsorg; kvinnor; deltid; krav; arbetsliv; privatliv; balans;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder som deltidsanställda kvinnor inom den kommunala barnomsorgen upplever att de har till att kunna öka sin sysselsättningsgrad till en heltidsanställning. Det är ett aktuellt ämne idag eftersom det redan idag råder brist på utbildad personal inom förskoleverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan självförtroende och prestation i matematik : En statistisk analys med fokus på skillnader beroende på kön och ålder baserat på data från TIMSS 2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Hemlin; Emma Stenström; [2020]
  Nyckelord :Matematik; självförtroende; prestation; genus; TIMSS 2015;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom analys av data från TIMSS 2015 bidra med kunskap om sambanden mellan elevers självförtroende i matematik och deras matematikprestationer beroende på kön, och vidare hur det skiljer sig mellan årskurs 4 och 8. Studiens fyra forskningsfrågor är: Skiljer sig matematikprestationer beroende på kön och ålder (årskurs 4 och 8) och i så fall på vilka sätt?, Skiljer sig självförtroende i matematik beroende på kön och ålder (årskurs 4 och 8) och i så fall på vilka sätt?, Vilka samband finns mellan matematikprestaioner och självförtroende i matematik beroende på kön? och Vilka samband finns mellan matematikprestationer och självförtroende i matematik beroende på ålder (årskurs 4 och 8)?. LÄS MER