Sökning: "geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 2509 uppsatser innehållade ordet geografi.

 1. 1. Att bygga ett badhus : Om hur olika perspektiv ges plats i planeringen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Jenny Enevold; [2023]
  Nyckelord :Planning process; planning practice; planning perspectives; social justice planning; Planeringsprocess; planeringspraktik; planeringsperspektiv; planering för social rättvisa;

  Sammanfattning : This case study examines the impact of different perspectives in the planning process of a public swimming facility in Umeå. It is based on Peter Marcuse’s differentiation of planning practices into deferential planning, social reform planning and social justice planning, with emphasis on the last. LÄS MER

 2. 2. Rumslig betydelse för vardaglig tillgänglighet : En studie av småbarnsföräldrars resande i samband med lämning och hämtning vid förskola.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Norin; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; mobility; proximity; everyday life; densification; parents of young children; travel; Tillgänglighet; mobilitet; närhet; vardagsliv; förtätning; småbarnsförälder; resande;

  Sammanfattning : Inom sentida urban utveckling har teori gällande förtätning blivit allt vanligare inom hur rumslig utformning tar form. Detta innebär alltså en ökad bebyggelse och befolkning inom en viss yta. LÄS MER

 3. 3. Politisk kommunikation på Instagram ur ett visuellt perspektiv : Hur används personifierade budskap på Instagram med en fallstudie på Ulf Kristersson

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olle Wester; Henrik Weilander; Alicia Brasch Flodén; [2023]
  Nyckelord :Political communication; Instagram; personification; Ulf Kristersson; Moderaterna.; Politisk kommunikation; Instagram; personifiering; Ulf Kristersson; Moderaterna.;

  Sammanfattning : Studien ämnar att utröna vilka semiotiska verktyg som används för att konstruera en bild av UlfKristersson på hans Instagramsida samt hur budskap blir personifierade. Detta görs genom en kvalitativ textanalys i form av en visuell textanalys. LÄS MER

 4. 4. Örebro Centrum, en trygg plats? : En studie om unga kvinnors erfarenheter och upplevelser kring tryggheten i centrala Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Björk Linder; Tobias Tybell; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; Urbana rum; Rädslans geografi; Rörelsemönster; Platser; Platsegenskaper;

  Sammanfattning : Efter den feministiska geografins framfart har genusperspektivet genomsyrat många aspekter av kulturgeografin. Kvinnans plats i det offentliga och privata rummet är ett välstuderat fenomen utifrån rädslans geografi och trygghetsforskningen. LÄS MER

 5. 5. Norrbotniabanans möjligheter till ökad arbetspendling - En kvantitativ studie om Botniabanans effekter kan förutsäga Norrbotniabanans framtid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Siri Berlinder Sjömark; [2023]
  Nyckelord :North Bothnia Railway; Railway; Regional enlargement; Work commuting; Northern Sweden; Norrbotniabanan; Järnväg; Regionförstoring; Arbetspendling; Norra Sverige;

  Sammanfattning : Passenger traffic for train journeys has been limited in northern Sweden due to the fact that the railway has mainly been used in industrial business. The establishment of Botniabanan enabled passenger traffic by train and created a train connection between the cities in the region. LÄS MER