Sökning: "geometri matematik förståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden geometri matematik förståelse.

 1. 1. Matematik som språk i förskolan : Förskolans matematik genom förskollärarens språkbruk i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linn Tidbeck; Kim Nauclér; [2019]
  Nyckelord :Matematik; språk; förskolan; Lpfö 18; didaktiska verktyg; miljö;

  Sammanfattning : För den kommande studien är vårt syfte att bidra med kunskap och förståelse kring det matematiska språket i förskolans miljö, vid tillfällen då det inte explicit har planerats någon matematisk aktivitet. De frågeställningar som vi har arbetat med i studien är: Hur kommer matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana aktiviteterna i förskolan? Vilken typ av matematik blir barnen utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? Vilka matematiska begrepp används i förskolans spontana aktiviteter? Studien har genomförts med fyra observationer och två intervjuer, där studieobjekten varit förskollärare och förskollärares användning av matematiska uttryck i kommunikationen med barnen. LÄS MER

 2. 2. Vetenskaplig grund för äldre elever? : Specialpedagogisk forskning inom ämnet matematik för elever i gymnasieåldern (16-22 år)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Bodil Johansson; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; matematik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks vilken specialpedagogisk forskning som finns i matematik för elever i gymnasieåldern via en systematisk litteraturstudie. Granskningen av empirin har skett med hjälp av en komparativ kunskapskritisk analys som har besvarat frågeställningar om bland annat vilket innehåll och vilken metod som använts i de granskade studierna. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie av elevers lärande inom geometri i grundskolan med stöd av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Cajander; Sanela Glamocic; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; elementary school; geometry; mathematics; student learning; teaching; Digitala verktyg; elevers lärande; geometri; grundskola; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Utifrån våra erfarenheter, litteratur och forskningslitteratur upplever vissa lärare att delar av geometri är svårt att undervisa om. De upplever också att de läromedel som finns har begränsningar att vara ett stöd i att utveckla deras undervisning. LÄS MER

 4. 4. Ett lärarperspektiv på en laborativ matematikundervisning med fokus på area-begreppet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ida Kartonen; [2018-02-07]
  Nyckelord :Mathematics; teaching; geometry; manipulatives; area;

  Sammanfattning : Undervisning i matematik präglas till stor del av traditionella undervisningsformer som styrs av läroböcker vilket kan hämma elevers förståelse för ämnet. Syftet med forskningen är att presentera lärares användning av laborativt material i matematikundervisningen med fokus på area-begreppet, hur materialen används, till vilket syfte de används och hur lärare uppfattar att elevers förståelse påverkas. LÄS MER

 5. 5. Lekande lätt att lära matematik : en handledning i matematik för förskolans personal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Berg; Emma Svedberg; [2017]
  Nyckelord :Bishops matematiska aktiviteter; handledning; lärande i tidig ålder; läroplan för förskolan; små barns matematik; variation.;

  Sammanfattning : Forskning visar på att allt fler förskollärare anser att det är svårt att lära ut matematik till yngre barn. För att bidra till ökad matematikundervisning samt förståelse framställdes en produkt, i form av en handledning. Handledningen riktar sig till förskolepersonal som arbetar med barns lärande av matematik. LÄS MER