Sökning: "geometrisk begreppsförståelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden geometrisk begreppsförståelse.

  1. 1. Likheter och skillnader i kunskapsutveckling inom geometri : En jämförande studie med utgångspunkt i van Hiele's teori

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Amanda Fredriksson; [2018]
    Nyckelord :van Hiele’s teori; elevers lärande; geometrisk begreppsförståelse; progression; geometri-undervisning;

    Sammanfattning : Ämnesområdet för den här studien är matematik, specificerat geometri.Studien undersöker hur van Hiele's teori kan användas för att utveckla eleversförståelse inom geometri, eftersom elever tenderar att ha problem med attbenämna geometriska figurer. LÄS MER