Sökning: "gerontologiska teorier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden gerontologiska teorier.

  1. 1. Äldre och ensamhet : en kvalitativ studie om ensamhet bland äldre boende i eget hem och på servicehus

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Ayyob Abbasi; Anahy Cabrera; [2006]
    Nyckelord :Ensamhet; Ensamhetsupplevelse; Åldrande; Servicehus; Socialt nätverk; Social isolering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa ensamhet bland äldre. För att få en djupare förståelse för betydelsen av de äldres sociala förhållanden, gjordes en kvalitativ intervjuundersökning med tre äldre människor boende i eget hem med hemtjänstinsatser samt tre boende på servicehus, med avsikt att jämföra upplevelsen av ensamhet i de olika boendeformerna. LÄS MER