Sökning: "gestaltningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet gestaltningsprocess.

 1. 1. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Eriksson; [2019]
  Nyckelord :permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. LÄS MER

 2. 2. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitekten, konstnären och den kreativa processen : en beskrivning och analys av samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnär i arbetet med offentlig gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Fideli Fritzell; [2018]
  Nyckelord :arbetsprocess; gestaltningsprocess; landskapsarkitektur; offentlig gestaltning; offentlig konst; konstnär; statens konstråd; samverkansprojekt;

  Sammanfattning : Det här arbetet sammanfattar ett urval faktorer i den gemensamma gestaltningsprocessen som är viktiga för att dialogen och den kreativa processen mellan landskapsarkitekt/arkitekt och konstnär ska nå ett önskvärt resultat. Arbetet inleds med en kort historik över de två yrkenas verksamhet i Sverige och redovisar sedan en litteraturstudie som berör vilka faktorer som påverkar den gemensamma gestaltningsprocessen och den ömsesidiga kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med Ljuddesign?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Theresia Billberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om ljuddesign för scenkonsten skall fortsätta utvecklas och de ljuddesigners som verkar i Sverige ska få samma legitima status som resterande yrkesepitet i branschen, bör vi lyfta frågan: Vad är ljuddesign och varför är den viktig? Denna studie har för avsikt att belysa det värde som ljuddesign inbringar inom scenkonsten. Denna rapport behandlar Examensarbetet: Vad händer med ljuddesign? En empirisk studie i hur ljuddesign kan användas som ett bra verktyg för att förstärka och fördjupa en skådespelares gestaltningsprocess. LÄS MER

 5. 5. Jubileumsparken : ett gestaltningsförslag för Frihamnen i Göteborg med landskapsplanteringar ur ett långsiktigt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsplantering; naturlik plantering; växtgestaltning; långsiktig utveckling; stadspark;

  Sammanfattning : Idéen till det här arbetet är sprungen ur mina egna observationer av att vegetationen i nya parker och offentliga rum verkar utformas och betraktas som statiska element som lämnar litet till inget utrymme för oväntade händelser såsom mekaniska skador eller klimatförändringar. Som landskapsarkitekt har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur vegetationens dynamik kan användas för att skapa långsiktiga, robusta planteringar som förändras över tid och ger nya upplevelser. LÄS MER