Sökning: "gestaltningsstrategi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet gestaltningsstrategi.

 1. 1. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Tegmar; [2019]
  Nyckelord :gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Sammanfattning : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. LÄS MER

 2. 2. Inramad biodiversitet : en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristjan Erlandsson; Petter Lindström; [2016]
  Nyckelord :biologisk mångfald; efterbehandling; postindustriella landskap; sand- och grustäkt störning;

  Sammanfattning : Metoder för återställande av sand och grustäkter i Sverige har traditionellt inneburit att dölja de spår den industriella verksamheten givit upphov till. Detta är i sig motsägelsefullt då det inte är möjligt att återskapa eller återgå till det ursprungliga landskapet. LÄS MER

 3. 3. Taklandskapet : ett naturligt förhållningssätt till arkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johan Paju; [2015]
  Nyckelord :taklandskap; biotopgestaltning; gestaltningsstrategi; urban natur; gestaltningsmetoder; resursanvändning; sociala biotoper;

  Sammanfattning : Att gestalta naturliga landskap i en urban situation handlar om att förstå parallella processer som pågår samtidigt; att se platsens förutsättningar och biotopens preferenser. Genom det skapas ett nytt sammanhang där beståndsdelarna blir aktiva i flera olika situationer och skalnivåer. LÄS MER

 4. 4. Projektioner : subjektivitet och ansvar i gestaltandet

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Suzanne Bergvall; [2009]
  Nyckelord :subjektivitet; yrkesroll; etik; ansvar; designteori; projektioner; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : With this paper my aim has been to investigate my subjectivity and responsibility as a landscape architect and to find ways to relate to it and handle it in my work. When I advocate a certain concept for a project, I influence the outcome, and in doing so I take on a personal responsibility. LÄS MER

 5. 5. Att möta staden : en resupplevelse i rumsliga sekvenser

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Ida Thuresson; [2008]
  Nyckelord :trafikplatser; resupplevelse; entré; vägplanering; stadsplanering; rum;

  Sammanfattning : Som trafikant får man många gånger sitt första – och kanske enda – intryck av en stad vid förbifartens trafikplatser. Här återfinns ofta brytpunkter både för körmönster och stadsmönster. LÄS MER