Sökning: "gester"

Visar resultat 11 - 15 av 216 uppsatser innehållade ordet gester.

 1. 11. Att våga smaka på språket : En kvalitativ intervjustudie om barns språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Lindblom; Lina Strannefors; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; kommunikation; förskollärare; sociokulturelt perspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Språket är en stor del av förskolan och skolans värld. Den lägger grund för den sociala utvecklingen men även för barns akademiska framgångar. Brister språkandet ger det i sin tur svårigheter att ta sig in i samhället. LÄS MER

 2. 12. Att synliggöra barnens kunnande i den fria leken : En kvalitativ studie där barn med svenska som första- respektive andraspråk undersöks i sociala och fysiska interaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Nigelius; Olivia Wendefors; [2019]
  Nyckelord :fri lek; social interaktion; fysisk interaktion; barn med svenska som andraspråk; sociokulturellt perspektiv; barns perspektiv; aktörskap;

  Sammanfattning : Undersökningen beskriver hur barn med svenska som första- respektive andraspråk interagerar med varandra i den fria leken. Det finns en avsaknad i forskning kring förskolans icke-planerade verksamhet, därför vill vi flytta fokus från pedagogers arbetssätt i planerad undervisning till att studera hur barn använder sitt kunnande i mötet med varandra. LÄS MER

 3. 13. Dialoger är Valfritt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Karl Loe; Fanny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Body Language; Narrative; Interactivity; Semiotics; Kroppsspråk; Narrativ; Interaktivitet; Semiotik;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt hur en skulle kunna gå till väga för att skapa ett interaktivt narrativ utan användningen av dialoger eller narration. Med hjälp av kroppsspråk och semiotik har vi arbetat för att skapa gester som är lätta att förstå oavsett vem som betraktar gestaltningen och med hjälp av mikrokontroller och sensorer så har vi skapat en gestaltning som betraktaren kan interagera med på så vis få en lämplig reaktion tillbaka. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskors erfarenheter av olika kommunikationssätt vid språkbarriärer mellan sjuksköterska och patient : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jasmina Sabani; Ilma Djopa; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; kommunikationssätt; patient; sjuksköterska; språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvården idag möter patienter med andra kulturella bakgrunder. Detta innebär att sjuksköterskor ständigt hamnar i situationer som kräver en ansträngande kommunikation för att förstå varandra, då språket inte är gemensamt. LÄS MER

 5. 15. Att tala i svenskämnet i årskurserna F–3 : Intervjustudie med lärare i ämnet svenska om arbete med att utveckla talförmågan hos elever med talängslan och selektiv mutism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Backström; [2019]
  Nyckelord :svenskämnet; dialogisk teori; intervju; tala; talängslan; selektiv mutism;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka vilka förutsättningar några utvalda lärare i ämnet svenska erbjuder elever i f-3 med talängslan eller selektiv mutism, i syfte att utveckla deras talförmåga. Att tala är centralt i svenskämnet och studien fokuserar på de förutsättningar de utvalda svensklärarna ger elever som på något sätt har svårt med talet. LÄS MER